ROLA KIEROWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

 
 

Zgodne współżycie i wzajemna współpraca pracowników przedsiębiorstwa wpływa na wzmocnienie dyscypliny pracy i na osiągnięcie lepszych wyników działalności. Dobre stosunki międzyludzkie leżą zatem zarówno w interesie pracowników, jak i przedsiębiorstwa.

Na kształtowanie się dobrych stosunków międzyludzkich ma istotny wpływ dyrektor i inni członkowie kierownictwa przedsiębiorstwa. Rola dyrektora polega na umiejętności godzenia interesów przedsiębiorstwa z interesami poszczególnych pracowników i całej załogi oraz na harmonijnym współdziałaniu z organizacjami polityczno-społecznymi. Dyrektor powinien zwracać szczególną uwagę na umożliwienie pracownikom podnoszenia ich kwalifikacji (np. drogą szkolenia), awansu, wybicia się itp. Dyrektor i kierownictwo powinni starać się o zapewnienie załodze dobrych warunków pracy, dających możliwości wykonania planu, i przez to stworzenie podstawy do odpowiednich zarobków, premii i nagród. Ważna rola przypada kierownictwu w pobudzeniu inicjatywy załogi do popierania wynalazców i racjonalizacji.

O dobre stosunki wzajemne w pracy i jej należytą organizację powinny dbać również działające w przedsiębiorstwie organizacje polityczne i społeczne.