Skład obiektu inwentarzowego

 
 

Tabele amortyzacyjne służą do obliczania amortyzacji i umorzenia środków trwałych. Zakłada się je na podstawie danych kart szczegółowych obiektów inwentarzowych. Tabele amortyzacyjne są bieżąco aktualizowane i prowadzi się je przez szereg lat, chyba że w zakładzie nastąpią zmiany organizacyjne bądź inne, np. w zakresie ewidencji kosztów.

Jednostką klasyfikacyjną jest obiekt inwentarzowy, np. budynek, budowla, maszyna, środek transportu itp. W grupie budynków za odrębny obiekt inwentarzowy uważa się każdy budynek o kubaturze ponad 100 m3 wraz ze wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami, przeznaczonymi na pomieszczenia pomocnicze, jak przedsionki, podcienia, tarasy, wykusze itp.

W grupie budowli za odrębny obiekt inwentarzowy uważa się w zasadzie każdą odrębną budowlę, np. bunkier, chłodnię, wieżę nadszybową, każdy odrębny otwór wiertniczy itp. W zakresie maszyn, urządzeń technicznych i środków transportowych za oddzielne obiekty inwentarzowe uważa się p o- szczególne maszyny, urządzenia techniczne i środki transportowe.

Maszyny i urządzenia współpracujące ze sobą (również w jednym ciągu produkcyjnym) uważa się za odrębne obiekty. Jednak w razie ich konstrukcyjnego powiązania, jak to ma miejsce np. w agregatach, całość traktuje się jako jeden obiekt inwentarzowy. '

W skład obiektu inwentarzowego w grupie maszyn i urządzeń wchodzą również fundamenty i konstrukcje nośne (tam, gdzie one występują) oraz przynależne do obiektu normalne wyposażenie.

Wartość środka trwałego ustala się po zakończeniu budowy danego obiektu budowlanego, a wartość urządzeń, środków transportu itp. - po nabyciu lub zbudowaniu maszyny (urządzenia). Wartość tę stanowi koszt rzeczywisty nabycia lub wytworzenia obiektu. Wartość nowego środka trwałego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów nabycia i uruchomienia go, nazywa się wartością inwentarzową, początkową lub brutto.