Odpisy amortyzacyjne

 
 

Przedsiębiorstwa dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych:

- własnych, bez względu na to, czy są one użytkowane przez to przedsiębiorstwo, czy też odpłatnie przez inne jednostki organizacyjne,

- obcych, otrzymanych w nieodpłatny zarząd i użytkowanie.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc w wysokości 1/12 kwoty rocznej amortyzacji bądź co kwartał w wysokości 1/4 kwoty rocznej amortyzacji, jeżeli przedsiębiorstwo nie ma obowiązku sporządzania miesięcznych sprawozdań finansowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez cały czas użytkowania środka trwałego, a w tym także w czasie przerw w użytkowaniu, np. wskutek remontów, przestojów wywołanych urlopami całej załogi, lub brakiem zatrudnienia, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z wartością początkową środka. Utrzymanie środków trwałych w zapasie lub rezerwie traktuje się na równi z ich użytkowaniem.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych właściwych dla określonych podgrup, rodzajów lub dalszych szczebli podziału środków trwałych (obowiązujące roczne stawki amortyzacyjne zawiera wykaz, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów w sprawie amortyzacji środków trwałych). Dla przykładu można podać niektóre stawki:

- 1. Budynki przemysłowe, transportu, handlowe i usługowe, składowo-magazynowe itp. 1,5

- 2. Budynki biurowe, służby zdrowia, socjalne, mieszkalne, szkolne, kultury 1

- 3. Wieże przenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych T

- 4. Rurociągi przemysłowe parowe i ciepłownicze, prze wody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstw wraz z kanałami i tunelami dla rurociągów 4