Prawidłowe gospodarowanie środkami obrotowymi

 
 

Jest zrozumiałe, że nieprawidłowości występujące w gospodarce przedsiębiorstwa, powodujące powstanie i utrzymywanie się zapasów nadmiernych bądź o nieprawidłowej strukturze, muszą być zaliczone do czynników o charakterze subiektywnym. W gospodarce zaopatrzeniowo-magazynowej najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą: braku należytego rozeznania posiadanych zapasów, lokowania zamówień, organizacji sieci magazynów przedsiębiorstwa i kierowania dostaw do właściwych miejsc składowania, kwalifikacji zapasów zbędnych i nadmiernych oraz trybu ich likwidacji lub upłynniania itp. Wszelkie nieprawidłowości organizacji procesu produkcji, powodujące nienależyte wyposażenie poszczególnych budów w wymagane środki produkcji lub niepełne wykorzystywanie tych środków, są przyczyną wydłużania cykli budowy i ograniczenia rotacji robót w toku. Mają tu również swój udział nieprawidłowości w przygotowaniu oddawania obiektów oraz zahamowania w wystawianiu faktur.

Prawidłowe gospodarowanie środkami obrotowymi, a szczególnie zapasami, ma istotne znaczenie dla gospodarki narodowej. Ich wzrost bowiem ponad racjonalne potrzeby w poszczególnych przedsiębiorstwach pociąga za sobą wzrost tych środków w gospodarce narodowej jako całość i angażując odpowiednio większą część dochodu narodowego, zamiast przeznaczenia jej na cele rozwinięcia produkcji w danej jednostce w innych jednostkach bądź też nowo utworzonych. Takie same niekorzystne zjawiska ekonomiczne powoduje również zbyt wolny - w stosunku do charakteru i warunków produkcji - ruch okrężny środków przedsiębiorstwa. Zjawisko ruchu okrężnego środków, którego istotą jest zmiana form ich wartości można najogólniej zilustrować za pomocą poniższego schematu: