Czas obrotu zapasów

 
 

W trakcie ruchu okrężnego zarówno ogólna kwota środków obrotowych, jak i wewnętrzna ich struktura podlegają zmianom. Struktura środków obrotowych odzwierciedla zróżnicowaną szybkość obrotu poszczególnych składników środków obrotowych. Do najważniejszych czynników warunkujących szybkość obrotu głównych rodzajów środków obrotowych należą:

- czas obrotu zapasów materiałowych,

- czas obrotu produkcji niezakończonej,

- czas obrotu zapasów gotowych i półfabrykatów przezna- / czonych do sprzedaży.

Czas obrotu zapasów materiałowych wyznaczony jest przez okres, jaki upływa od momentu zakupu materiałów do momentu produkcyjnego ich zużycia czas ten jest dłuższy lub krótszy w zależności od rodzaju i organizacji produkcji oraz od organizacji zaopatrzenia materiałowego.

Czas obrotu zapasów produkcji niezakończonej {robót w toku) jest wyznaczony przez okres, jaki upływa od momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego do momentu jego zakończenia i przekazania gotowych wyrobów (względnie półfabrykatów) do magazynów przedsiębiorstwa (w przedsiębiorstwie budowlanym momentem tym jest przekazanie do użytku danego zadania inwestycyjnego, obiektu czy roboty) długość tego okresu jest wyznaczona przez zastosowaną technologię produkcji oraz zależy od organizacji produkcji, wydajności pracy itp.

Czas obrotu zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów przeznaczonych do sprzedaży wyznaczony jest przez okres, jaki upływa od momentu przekazania gotowych wyrobów z produkcji do magazynu do momentu ich wysyłki do odbiorców i zafakturowania (momentu wystawienia faktury, tj. rachunku) długość tego okresu jest wyznaczona przez organizację produkcji i sprzedaży.