ELEMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO CZ. II

 
 

Usługi produkcyjne wykonywane są w zasadzie wyłącznie dla potrzeb produkcji własnej na danym placu budowy oraz dla innych wykonawców, występujących w charakterze jednostek kooperujących (podwykonawców) na danym placu budowy.

Zadania przedsiębiorstwa budowlanego można ustalać bądź dla całokształtu działalności wytwórczej, a więc dla produkcji podstawowej, pomocniczej i usług, bądź tylko dla produkcji podstawowej zrealizowanej na rzecz obcych zleceniodawców i odbiorców (sprzedaż zewnętrzna). To drugie rozwiązanie oparte jest na założeniu, źe zasadniczym zadaniem przedsiębiorstwa jest produkcja podstawowa, a wykonywane na własne potrzeby roboty o charakterze produkcji pomocniczej i usługi służą realizacji tego celu.

Oprócz działalności operacyjnej (wytwórczej) przedsiębiorstwo budowlane prowadzi działalność pozaoperacyjną (niewy- twórczą), związaną głównie z zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych załogi.

W produkcji przedsiębiorstwa budowlanego występuje szereg elementów różniących się między sobą zarówno zakresem i rodzajem robót (czynności), jak i pod względem technologicznym i organizacyjnym. Doskonalenie stosowanych technologii - uprzemysłowionych, jak i tradycyjnych - prowadzących przede wszystkim do skrócenia cyklu wykonywania poszczególnych etapów robót (budowy), jak i poprawy ich jakości zależy w dużej mierze od organizacji procesu produkcyjnego na budowach.