PRODUKCJA PODSTAWOWA

 
 

W zależności od charakteru i profilu produkcyjnego przedsiębiorstwa w zakres jego produkcji podstawowej mogą wchodzić:

- roboty w zakresie budownictwa ogólnego, wśród których decydujące znaczenie ma wznoszenie budynków mieszkalnych, szkolnych, szpitalnych, administracyjnych, handlowych itp.

- roboty związane z wznoszeniem budynków typu przemysłowego: hale produkcyjne oraz różnego rodzaju budowle przemysłowe, energetyczne itp.,

- przemysłowe budownictwo specjalne, a więc budowa kotłów, pieców przemysłowych, chłodni kominowych, wież ciśnień, kominów fabrycznych, fundamentów pod maszyny i różnego rodzaju urządzenia techniczne i ich montaż,

- budownictwo górnicze: roboty związane z budową, przebudową i rozbudową kopalń

- budownictwo lądowo-inżynieryjne, do którego wchodzi budowa mostów, dróg kołowych, linii kolejowych itp.

- budownictwo wodno-inżynieryjne: wchodzi tu budowa zapór, jazów, grobli, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków, regulowanie biegów rzek, budowle portowe itp.

- budownictwo sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, np. budowla napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych, sieci kolejowych, linii, stacji i central telefonicznych, radiostacji

- roboty rolne i leśne polegające na melioracjach, zalesie- niach pierwotnych itp.

Produkcja podstawowa obejmuje roboty na rzecz inwestycji (są to roboty związane z budową nowych obiektów majątku trwałego, a także rozbudową, przebudową i odbudową obiektów już istniejących oraz z ustawianiem i montażem nowych maszyn i urządzeń) lub na rzecz pozainwesty- cyjnej działalności (są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju naprawy budynków oraz urządzeń trwale związanych z budynkami, np. wind, kotłów, remonty maszyn i urządzeń rozbiórki obiektów, roboty porządkowe itp.).