PRODUKCJA PODSTAWOWA CZ. II

 
 

Do produkcji podstawowej zalicza się całość prac od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia robót. A zatem w zakresie robót związanych z inwestycjami wchodzą do nich roboty przygotowawcze oraz związane z zagospodarowaniem terenu, roboty właściwe polegające na wznoszeniu obiektów, ich przebudowie itp., roboty końcowe dotyczące uprzątnięcia terenu i przekazania obiektu (roboty) zamawiającemu.

Pojęcie produkcji pomocniczej używane jest w praktyce w dwojakim znaczeniu. Z punktu widzenia spełnienia funkcji „obsługi" podstawowego procesu produkcji budowlano-montażowej przez różne komórki pomocnicze przedsiębiorstwa budowłb- nego pojęcie to określa prowadzoną przez przedsiębiorstwo:

- działalność wytwórczą (wytwarzanie lub przetwarzanie materiałów np. kruszywa i innych surowców mineralnych jak kamień, piasek, żwir, glina),

- działalność usług sprzętowych,

- działalność usług transportowych,

- działalność w dziedzinie różnych innych usług (krajalnie szkła, zbrojarnie, warsztaty ślusarskie itp.).

Natomiast ze względu na charakter procesu technologicznego pojęcie produkcji pomocniczej określa działalność przedsiębiorstwa budowlanego w dziedzinie wytwórstwa oraz usług o charakterze produkcyjnym. W tym znaczeniu produkcja pomocnicza obejmuje procesy produkcyjne, których celem jest wyprodukowanie prefabrykatów lub półfabrykatów. Są one następnie - w ramach produkcji podstawowej - wbudowane w odpowiednie obiekty. Na przykład produkcją pomocniczą jest zarówno wykonanie prefabrykowanych elementów żelbetowych, jak i stolarki budowlanej. Produkcja pomocnicza może się odbywać:

- na terenie budowy,

- w wytwórniach pomocniczych,

- w stałych zakładach przemysłu budowlanego.

USŁUGI PRODUKCYJNE I DZIAŁALNOŚĆ POZAOPERACYJNA

- usługi sprzętowe, polegające na dostarczaniu budowom maszyn i urządzeń oraz różnego rodzaju mechanizmów budowlanych - wraz z ich obsługą lub bez obsługi,

- usługi transportowe, polegające na przewożeniu ładunków i osób,

- usługi remontowe, związane z konserwacją i naprawami sprzętu budowlanego, środków transportu itp.,

- usługi w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej (inwestycyjnej),

- usługi w zakresie rozruchu technologicznego nowo budowanych lub rozbudowywanych zakładów,

- usługi polegające na kompletowaniu dostaw maszyn i urządzeń dla budowanych i rozbudowywanych obiektów i zakładów,

Poza działalnością operacyjną_w każdym przedsiębiorstwie występuje pewien zakres działalności pozaoperacyjnej polegającej głównie na świadczeniu usług socjalno-bytowych dla jego załogi. Obejmują one przykładowo: prowadzenie hoteli robotniczych, stołówek, przygotowywanie gorących posiłków. Ten zakres usług, a przede wszystkim sposób ich organizowania i realizowania (chodzi zwłaszcza o jakość) ma szczególne znaczenie w przedsiębiorstwie budowlanym. Wiąże się to ze specyfiką produkcji budowlanej, której charakterystyczne cechy podkreślano już wielokrotnie. Wiele budów oddalonych jest od zagospodarowanych skupisk miejskich, z drugiej zaś strony w budownictwie mamy do czynienia z dużym udziałem pracowników zamiejscowych. Stworzenie im znośnych warunków socjalno-bytowych, a w miarę możliwości także kulturalnych, sprzyja lepszej gospodarności i przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy zatrudnionego personelu.

Działalność pozaoperacyjna obejmuje także gospodarkę zakładowymi domami mieszkalnymi, ośrodkami wypoczynkowymi itp.