ZAPLECZE TECHNICZNE, JEGO RODZAJE I ZNACZENIE (ROLA)

 
 

Czynnikiem decydującym w produkcji budowlanej jest harmonijny rozwój związanego z nim zaplecza. Rozróżnia się następujące rodzaje zaplecza:

- produkcyjne i usługowe,

- socjalno-bytowe.

Zaplecze produkcyjne i usługowe, zwane zapleczem technicznym budowy, stanowią urządzenia i wytwórnie produkcji pomocniczej, jak również odrębne specjalizowane jednostki wykonawstwa budowlanego, zaopatrujące budowy w materiały, prefabrykaty oraz świadczące różnego rodzaju usługi. Zaplecze techniczne budowy mogą stanowić:

- baza produkcyjno-usługowa dla potrzeb jednej, z reguły dużej budowy

- baza produkcyjno-usługowa dla potrzeb jednego przedsiębiorstwa

- zakłady przemysłu stałego, podległe specjalizowanym zj ednoczeniom.

Wybór właściwego rodzaju zaplecza technicznego zależy od wielkości i charakteru realizowanych przez przedsiębiorstwo budów oraz od warunków topograficznych i ekonomicznych.

Baza powinna stanowić zespół wytwórni' i punktów usługowych położonych na jednym terenie. Często, zamiast określenia .?baza” stosowany bywa termin „zakład” {inp. zakład produkcji elementów betonowych). Centralizacja wytwórni pomocniczych, w porównaniu z wytwarzaniem przyobiektowym, daje duże korzyści, a mianowicie:

- osiągnięcie wyższej jakości produkowanych wyrobów,

- podniesienie stopnia zmechanizowania procesów wytwórczych i lepsze wykorzystanie maszyn,

- zwiększenie możliwości oszczędzania materiałów budowlanych,

- zmniejszenie stanu zatrudnienia na budowie.

ZAPLECZE TECHNICZNE, JEGO RODZAJE I ZNACZENIE (ROLA) CZ. II

Efektem występowania powyższych elementów jest zwiększenie wydajności pracy przy jednoczesnej obniżce kosztów wytwarzania. Wyraz nowoczesnego rozwiązania zaplecza technicznego dla budownictwa stanowią powstające w naszym kraju nowoczesne zakłady produkujące elementy prefabrykowane zarówno dla budownictwa przemysłowego, tzw. „fabryki fabryk”, jak i' dla budownictwa mieszkaniowego, tzw. „fabryki domów”. Wspólną ich cechą jest to, że mają one wytwarzać elementy prefabrykowane o wysokich cechach jakościowych, w ustalonej proporcji oraz rytmie wynikającym z harmonogramów przewidzianych do realizacji tych elementów zakładów przemysłowych lub budynków mieszkalnych. W fabrykach są produkowane pełne komplety elementów o maksymalnym stopniu wykończenia albo również wyposażenia (np. tzw. „kabiny sanitarne”).

Zaplecze techniczne przedsiębiorstwa budowlanego (pośrednie) stanowią różnego rodzaju mniejsze warsztaty, wytwórnie i bazy, podległe bezpośrednio zjednoczeniu przedsiębiorstw lub przedsiębiorstwu, przeznaczone dla obsługi budów. W skład tego typu zaplecza wchodzą z reguły wytwórnie elementów betonowych, bazy sprzętu, bazy transportu, warsztaty ślu- sarsko-kowalskie, warsztaty stolarskie.

Zaplecze techniczne budowy (bezpośrednie) stanowią warsztaty (zbrojarski, ciesielski, ślusarsko-kowalski) i wytwórnie podległe bezpośrednio kierownictwu budowy i pracujące wyłącznie dla potrzeb danej budowy. Zaplecze tego typu mieści się zazwyczaj na placu budowy lub na przyległym terenie. W skład takiego zaplecza może wchodzić również betonownia lub wytwórnia elementów prefabrykowanych, co zazwyczaj występuje wtedy, gdy na budowie są stosowane ciężkie elementy prefabrykowane, których dalszy transport nie byłby ekonomicznie uzasadniony.