PREFABRYKACJA

 
 

Prefabrykacja budowlana polega na wykonywaniu gotowych elementów budowlanych, zwanych prefabrykatami, poza miejscem ich wbudowania w konstrukcję, tj. w specjalnych zakładach prefabrykacji. Montaż prefabrykatów, tzn. wbudowanie ich w konstrukcję, odbywa się z reguły za pomocą urządzeń mechanicznych (metodą suchą) z minimalną ilością procesów mokrych i to bez zastosowania rusztowań i deskowań lub z użyciem ich w nieznacznym stopniu. Elementy prefabrykowane stosuje się we wszystkich niemal rodzajach budownictwa. Metody produkcji prefabrykatów zależą przede wszystkim od miejsca ich wykonywania. Do najważniejszych efektów stosowania konstrukcji prefabrykowanych zaliczamy:

- oszczędność betonu,

- oszczędność drewna,

- oszczędność stali zbrojeniowej,

- oszczędność robocizny,

- skrócenie czasu trwania budowy.

Oszczędność betonu uzyskuje się głównie dzięki wytwarzaniu w wytwórniach betonu o wyższej wytrzymałości. Stosowanie wyższych marek betonu pozwala na zmniejszenie przekrojów elementów, co wpływa bezpośrednio na zmniejszenie ilości betonu.

Oszczędność drewna powstaje dzięki montażowi konstrukcji prefabrykowanych, odbywającemu się całkowicie bez użycia drewna zużywanego do produkcji form wielokrotnie tańszymi, ze względu na zwiększoną rotację, formami stalowymi lub betonowymi.

Oszczędność stali zbrojeniowej uzyskuje się dzięki zastosowaniu w konstrukcjach prefabrykowanych betonów wysokich marek, stąd - ilość stali zbrojeniowej znacznie się zmniejsza.

Oszczędność robocizny przy stosowaniu prefabrykatów uzyskuje się głównie dzięki pełnej mechanizacji pracy związanej z wytwarzaniem, jak i montażem elementów prefabrykowanych .