ZASTOSOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I TWORZYW SZTUCZNYCH

 
 

Zastosowanie w budownictwie nowych materiałów i tworzyw sztucznych ma na celu złagodzenie deficytu niektórych materiałów klasycznych (np. drewna) oraz uprzemysłowienie robót wykończeniowych.

W wyniku kilkunastoletniego stosowania w produkcji budowlanej tworzyw sztucznych można już obecnie stwierdzić, że stanowiąc nowoczesną bazę materiałową budownictwa - umożliwiają one wprowadzenie nowych koncepcji materiałowo-konstrukcyjnych (szczególnie w robotach wykończeniowych) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów blidownictwa i podnoszeniu jego walorów użytkowych, technicznych i estetycznych.

Obecnie w naszym budownictwie zastosowanie materiałów i wyrobów produkowanych na bazie tworzyw sztucznych ma miejsce głównie w formie:

- elementów lekkiej prefabrykacji - głównie elementów ścian osłonowych i ścianek działowych,

- materiałów izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna),

- materiałów podłogowych, -

- elementów instalacji sanitarnej,

- elementów instalacji elektrycznej,

- elementów stolarki budowlanej,

- okładzin, okuć i elementów wykończeniowych,

- materiałów malarskich i klejów,

- materiałów wodo- i chemoodpornych,

- domieszek uszlachetniających materiały tradycyjne.

WPROWADZANIE NOWYCH METOD PRACY

Zarówno w budownictwie okresu międzywojennego, jak i w okresie powojennym, do 1949 r. uważano zimę za okres martwy w budownictwie. Nie stosowano wówczas żadnych środków umożliwiających prowadzenie robót w nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sezonowość robót budowlanych przyczyniała się do powstawania okresów bezrobocia wśród robotników budowlanych i hamowała rozwój w wielu dziedzinach gospodarki narodowej. Dlatego też, ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia, niezbędne stało się przekształcenie produkcji budowlanej z sezonowej na ciągłą, tj. prowadzoną przez cały rok.

Dość daleko posunięta likwidacja sezonowości w budownictwie stała się możliwa dzięki wprowadzeniu uprzemysłowionych metod produkcji budowlanej, polegających na stosowaniu prefabrykatów i mechanizacji procesów roboczych. Stosowanie elementów prefabrykowanych umożliwia ich montaż również w warunkach zimowych. Istnieją ponadto możliwości stworzenia na okres zimowy frontu robót wykończeniowych, dzięki zamknięciu i ogrzaniu budynków w stanie surowym. Dzięki ciągłości wykonywania procesów budowlanych następuje:

- lepsza synchronizacja produkcji przemysłu materiałów budowlanych z potrzebami wykonawstwa budowlanego,

- utrzymanie stałych załóg w przedsiębiorstwach budowlanych,

- pełniejsze wykorzystanie maszyn budowlanych i środków transportu.

Efektem tych poczynań jest m.in. skrócenie terminów wykonywania obiektów budowlanych, a także obniżka kosztów produkcji.