RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ

 
 

Przez działalność racjonalizatorską i wynalazczą robotnicy, technicy, inżynierowie i pracownicy naukowi - usprawniając i doskonaląc istniejące systemy i metody pracy, maszyny i urządzenia oraz rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne - przy' czyniają się do podnoszenia poziomu techniki i rozwoju gospodarki narodowej.

Ruch racjonalizatorski i wynalazczy wpływa również na rozwój twórczej krytyki istniejącego poziomu technicznego. W wyniku ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczego powstają zarówno nowe rozwiązania techniczne, jak i nowe metody produkcyjne. Zakres racjonalizacji jest szeroki i obejmuje zarówno technologię konstrukcji, jak i organizację produkcji.

Projekt wynalazczy powinien być opracowany jasno, zawierać opis techniczny, rysunki, obliczenia itp. Jeżeli twórca projektu ze względu na swoje kwalifikacje nie może wykonać takiego opracowania, jednostka organizacyjna (np. przedsiębiorstwo, w którym zgłasza się projekt) obowiązana jest udzielić mu pomocy.

Jednostka organizacyjna, w której projekt został złożony, obowiązana jest do wpisania go do ewidencji, a następnie do rozpatrzenia oraz wydania decyzji co do przydatności i możliwości wykorzystania projektu. W wypadku odrzucenia projektu wynalazczego twórcy jego przysługuje odwołanie do jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem, w którym złożono projekt.