RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ CZ. II

 
 

Niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego za wdrożony projekt wynalazczy twórca otrzymuje odrębne wynagrodzenie za dostarczoną dokumentację dotyczącą projektu oraz zwrot udokumentowanych kosztów badań, wykonanie modelu lub prototypu.

W celu kompleksowego rozwiązywania problemów techniczno-produkcyjnych, tj. do opracowania projektu wynalazczego na określony temat - łącznie z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem prac związanych z wdrożeniem projektu do produkcji - mogą być powoływane brygady racjonalizatorskie.

Wynalazkiem jest nowe odkrycie techniczne. Własność wynalazku i wyłączne prawo jego stosowania stwierdza się przez uzyskanie patentu wydanego przez Urząd Patentowy PRL. W celu uzyskania patentu należy złożyć podanie do Urzędu Patentowego łącznie z opisem technicznym ujmującym istotę wynalazku. Urząd Patentowy rozpatruje wniosek i wydaje decyzję w sprawie zgłoszonego rozwiązania. Jeżeli rozwiązanie zostaje uznane za wynalazek, to twórca otrzymuje patent, który zabezpiecza autorstwo wynalazku i jednocześnie stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za wynalazek ustala Urząd Patentowy w zależności od przydatności wynalazku i korzyści, jakie on przynosi dla gospodarki narodowej.