Odbiór dokonany przez zleceniodawcę

 
 

Rozliczenie wykonawcy za wykonanie umowy lub jej części, stanowiące umówiony przedmiot odbioru, następuje na podstawie faktury, którą wystawia wykonawca na podstawie protokołu odbioru, stanowiącego jej integralną część najpóźniej w ciągu 20 dni od daty zakończenia odbioru. Odbiór dokonany przez zleceniodawcę ma na celu:

- przejęcie wre władanie wykonanego zadania inwestycyjnego lub jego części po sprawdzeniu należytego wykonania,

- stwierdzenie, że inwestycja spełnia warunki potrzebne do otrzymania, wymaganego przez prawo budowdane, zezwolenia na użytkowanie,

- stwierdzenie, że inwestycja osiągnęła w wyniku rozruchu parametry techniczno-ekonomiczne określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w umowie między stronami.

Strona oddająca obowiązana jest przeprowadzić - przed odbiorem - próby określone w obowiązujących przepisach lub w umowie i uzyskać wymagane zaświadczenie od właściwych organów o pozytywnym wyniku tych prób.

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele stron. Odbiór powinien pozwolić na stwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wymaganiami technicznymi, właściwymi dla danego zadania.

Dokonanie odbioru nie jest równoznaczne z przekazaniem zadania inwestycyjnego do eksploatacji, zwłaszcza gdy przedmiotem umowy z poszczególnymi kontrahentami jej część zakresu rzeczowego zadania, nie zapewniająca - po ukończeniu robót - podjęcia eksploatacji i osiągnięcia efektu gospodarczego.