OGÓLNE WIADOMOŚCI O SYSTEMIE FINANSOWYM PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH

 
 

System finansowy przedsiębiorstw państwowych stanowi zespół norm organizacyjno-prawnych regulujących gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w rozwiązaniach tego systemu jest podstawowa zasada ustrojowa gospodarki socjalistycznej - centralizmu demokratycznego, którego istota polega na kojarzeniu centralnego kierownictwa z szerokim zakresem uprawnień przedsiębiorstw. W systemie finansowym przedsię- - biorstw zasada, o której mowa, przejawia się w kształtowaniu - na podstawie planu centralnego - podstawowych propozycji przepływu funduszów pieniężnych w gospodarce narodowej. Jednakże zasada ta umożliwia przedsiębiorstwom dokonywanie wyboru bezpośrednich dróg realizacji celów i zadań ujętych w planie poprzez dobór środków zapewniaja.cych maksymalną efektywność działalności gospodarczej, od czego zależy wynik finansowy danej jednostki. Wynika to stąd, że poszczególne przedsiębiorstwa działają na zasadach rozrachunku gospodarczego, a więc są one - jak już wyjaśniono - ekonomicznie i organizacyjnie wyodrębnionymi podmiotami gospodarczymi. Z tego faktu wynika możliwość ustalania rozmiarów funduszy pieniężnych stale lub czasowo zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony stwarza to podstawę do oceny współmierności między ponoszonymi przez przedsiębiorstwa nakładami a osiąganym przez nie wynikiem gospodarczym.

Przedsiębiorstwa są zainteresowane w osiąganiu dodatniego wyniku finansowego i jego przekraczaniu , ponieważ z tym związane są bodźce ekonomiczne dla przedsiębiorstwa oraz materialne zachęty dla załogi. Akumulacja finansowa stanowi określony fundusz środków pieniężnych, podlegający podziałowi na cele określone przez obowiązujący system finansowy. Między innymi część wyniku finansowego przeznacza się na rozwój przedsiębiorstw oraz na fundusze materialnej zachęty dla załogi .