ŹRÓDŁA I FORMY ZASILANIA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO W ŚRODKI PIENIĘŻNE

 
 

Jak wiadomo, przedsiębiorstwo państwowe jest jednostką ekonomicznie wyodrębnioną w następstwie wyposażenia go - z ogólnospołecznych zasobów - w odpowiednie środki. Zasilanie w środki działania może przybrać dwojaką formę: przydziału rzeczowego oraz przydziału środków pieniężnych potrzebnych na zakup środków pracy i przedmiotów pracy oraz innych zapasów niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku w grę mogą wchodzić trzy formy zasilania w środki pieniężne:

- 1) zasilanie wewnętrzne - z zysku i odpisów amortyzacyjnych w części pozostawionej przedsiębiorstwu na podstawie wieloletnich norm finansowych ten sposób zasilania powiązany jest z działaniem instrumentów finansowych, za pomocą których następuje kształtowanie przychodów i wydatków pieniężnych jednostki gospodarczej, a w następstwie jej funduszu nabywczego,

- 2) zasilanie zewnętrzne - w formie dotacji z funduszów scen tralizowanych (budżetu państwa, budżetu terenowego danej rady ‘ narodowej) lub w formie dotacji bądź pożyczki z funduszów jednostki zwierzchniej (np. zjednoczenia) ta forma zasilania, szeroko stosowana w systemie zarządzania scentralizowanego, jest mało efektywna, ponieważ doprowadzone przy jej pomocy środki pieniężne są z reguły bezzwrotne i bezprocentowe .

- 3) kredytowa forma zasilania, przy której wykorzystuje się zarówno podstawowe funkcje kredytu, np. elastyczność dostosowywania zasilania do rzeczywistych potrzeb oraz cechy kredytu - przede wszystkim zwrotność w określonym terminie i cena (od zaciągniętego kredytu przedsiębiorstwo musi płacić odsetki,

Tę formę wyposażenia, w naturze, w fornjie nieodpłatnej, stosuje się najczęściej w stosunku do przedsiębiorstwa nowo powstającego. które obciążają jego koszty, a więc wpływają na wynik finansowy, zysk) .