FUNDUSZE WŁASNE I ICH PRZEZNACZENIE

 
 

Część środków gospodarczych w postaci zasobów środków trwałych oraz określonego zapasu środków obrotowych jest trwale związana z przedsiębiorstwem. Nie może więc być wycofana z przedsiębiorstwa bez zahamowania jego działalności. Pozostała część jego środków ma charakter zmienny, po prostu zależy od przejściowych, zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży itp.

Odzwierciedleniem zasobów trwale niezbędnych w przedsiębiorstwie jest jego fundusz statutowy , który dzieli się na fundusz statutowy w środkach trwałych, inaczej mówiąc - finansujący stan środków trwałych oraz fundusz statutowy w środkach obrotowych, finansowanych w części funduszami własnymi . Fundusz statutowy przedsiębiorstwa powinien równać się co najmniej wartości netto posiadanych środków trwałych oraz zapasom w części podlegającej sfinansowaniu funduszem własnym w obrocie .

Wtedy, gdy bank udzieli przedsiębiorstwu kredytu na obostrzonych warunkach, np. wskutek nieprzestrzegania zasad gospodarności, niespłacenie zaciągniętego kredytu w ustalonym terminie, bank nalicza odsetki według podwyższonej stopy procentowej. Odsetki stanowią element kosztów własnych lub obciążają (pomniejszają) wynik finansowy przedsiębiorstwa, jako straty nadzwyczajne. W obu wypadkach następuje pogorszenie jego rentowności, która, jak wiadomo, stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wywiera zasadniczy wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, a tym samym na wysokość funduszu premiowego.