Zysk przedsiębiorstwa

 
 

Zysk przedsiębiorstwa należącego do pierwszej grupy (do tej grupy należy w chwili obecnej większa część przedsiębiorstw budowlano-montażowych) w pierwszej kolejności podlega podziałowi na następujące cele:

- 1) oprocentowanie środków trw7ałych,

- 2) spłatę kredytu zaciągniętego na inwestycje,

- 3) wpłatę na fundusz efektów wdrożeniowych lub na inne cele, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dokonywanie takich odpisów,

- 4) wpłatę z zysku do budżetu przekazywaną do centrali zjednoczenia według wieloletniej normy procentowej ustalonej dla zjednoczenia przez ministra finansów, w porozumieniu z właściwym ministrem.

Wyżej wymienione wpłaty dokonywane są obowiązkowo przepisy przewidują odpowiednie postępowanie, jeżeli osiągnięty zysk nie wystarczy na pokrycie tych odpisów. Po dokonaniu odpisów obowiązkowych dokonuje się odpisu na fundusz premiowy pracowników na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy.

Przedsiębiorstwo przeznacza pozostałą część zysku, a więc po uwzględnieniu odpisów, o których mowa wyżej, na finansowanie zapasów materiałów według wieloletniej normy, na finansowanie

Przede wszystkim w związku z rozszerzeniem zakresu działalności, unowocześnieniem aparatu produkcyjnego, koniecznością zwiększenia zapasów, np. w celu uniknięcia przestojów w produkcji itp. inwestycji, a także na inne cele, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dokonywanie takich odpisów.

Po pokryciu odpisów obowiązkowych (pkt 1-4) oraz odpisów wymienionych w następnej kolejności, co najmniej 70% pozostałości zysku przedsiębiorstwa podlega wpłacie do centrali zjednoczenia według normy ustalonej przez naczelnego dyrektora zjednoczenia. Różnica pozostaje w przedsiębiorstwie i może być przeznaczona na dodatkowe odpisy na finansowanie zapasów materiałów lub wcześniejszą wpłatę kredytu zaciągniętego na inwestycje .