Fundusz rozwoju przedsiębiorstwa

 
 

W jednostkach inicjujących, podobnie jak w przedsiębiorstwach działających na zasadach „starego” systemu ekonomiczno-finansowego, zysk stanowi końcowy element podziału akumulacji finansowej, która zmniejszona m.in. o narzuty na fundusz płac od sumy należnych pracownikom wynagrodzeń i oprocentowanie funduszu statutowego w środkach trwałych, a zwiększona m.in. o dotacje przedmiotowe - stanowi wynik finansowy brutto.

Wynik finansowy brutto przedsiębiorstwa pomniejszony o spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji stanowi wynik finansowy netto, który podlega podziałowi w następującej kolejności na: odpis na fundusz premiowy kierownictwa i odpis na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa .

Fundusz rozwoju przedsiębiorstwa przeznaczony jest przede wszystkim na finansowanie środków obrotowych (w drodze zasilania funduszu statutowego), na finansowanie inwestycji oraz na finansowanie prac badawczych i wdrożeniowych związanych z postępem techniczno-ekonomicznym (w drodze zasilania funduszu postępu techniczno-ekonomicznego).

Przed rozliczeniem zysku wynik finansowy przedsiębiorstwa podlega weryfikacji w celu wyeliminowania zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa, tj. zysku osiągniętego w wyniku zmian cen, taryf i płac, stawek amortyzacyjnych lub podatkowych oraz zysku nieprawidłowego, tj. zysku osiągniętego w sposób naruszający interes społeczny lub obowiązujące przepisy, np. wskutek stosowania niewłaściwych cen, pogorszenia jakości produkcji w stosunku do obowiązujących norm. Szczegółowe zasady obliczania zysku niezależnego i nieprawidłowego ustala minister finansów.