Rodzaje kredytów obrotowych przedsiębiorstwa

 
 

Zyski nieprawidłowe, w tym nadmierne, podlegają przekazaniu do budżetu. Podziałowi na odpisy na fundusz premiowy kierownictwa i fundusz. Zapasy bieżące i nieprawidłowe, z wyjątkiem produkcji nie- zakończonej i(w toku) oraz należności nie sfinansowane funduszami własnymi w obrocie i pasywami zmniejszającymi potrzeby kredytowe , finansowane są kredytem bankowym.

Niezakończona produkcja (roboty w toku) przedsiębiorstwa budowlanego finansowane są w całości kredytem bankowym. Celowość objęcia całości tych zapasów kredytową formą finansowania wypływa z doświadczenia wskazującego, iż kredyt jest silnym bodźcem pobudzającym do koncentracji robót i tym samym skracania terminów oddawania inwestycji do użytku. Szczególna efektywność tego środka oddziaływania ujawnia się w powiązaniu z zasadą jednorazowych rozliczeń (zapłaty) za całość obiektu (roboty stanowiącej przedmiot umowy i odbioru). Dopiero bowiem po odbiorze przedmiotu umowy wykonawca może wystawić fakturę i uzyskać zapłatę. Do tego czasu musi korzystać z oprocentowanego kredytu bankowego, ze wszystkimi stąd płynącymi konsekwencjami.

Koncentracja robót oraz szybsze kończenie obiektów przyczynia się do zmniejszenia frontu inwestycyjnego (zmniejszenia ilości placów budów), a przez to do skrócenia okresu realizacji i tym samym do zmniejszenia zamrożenia zarówno środków obrotowych przedsiębiorstwa budowlanego, jak i całości nakładów inwestycyjnych danego zadania inwestycyjnego. Rozróżnia się następujące rodzaje kredytów obrotowych przedsiębiorstwa:

- 1) kredyt podstawowy, stanowiący formę finansowania zapasów bieżących i nieprawidłowych oraz należności, rozwoju podlega zysk netto po potrąceniu z niego zysków nieprawidłowych, w tym nadmiernych. _ _

- Do pasywów zmniejszających potrzeby kredytowe zalicia się:

- a) zobowiązania prawidłowe, a więc nie przeterminowane zobowiązania z tytułu: płac, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń międzyokresowych, biernych, rozliczeń za dostawy, roboty i usługi oraz z innych tytułów,

- b) prawidłowo zaangażowane w obrocie fundusze specjalne (zarówno podlegające wyodrębnieniu na oddzielnych rachunkach bankowych, jak i nie podlegające takiemu wyodrębnieniu).

- 2) kredyt dodatkowy, stanowiący formą finansowania zapasów sezonowych oraz rezerw,

- 3) kredyt przejściowy, stanowiący formą doraźnej pomocy finansowej w wypadkach przejściowego braku środków płatniczych, niezbędnych na pokrycie pilnych płatności.