Kredyt podstawowy

 
 

Kredyt podstawowy przyznaje się na okres roku kalendarzowego lub na okres 4 kwartałów nie pokrywających się z rokiem kalendarzowym - w drodze umowy między bankiem a przedsiębiorstwem. Dokumentem stwierdzającym zawarcie umo- „ wy są: wniosek przedsiębiorstwa o przyznanie kredytu wraz z uzasadnieniem i zawiadomienie banku o jego przyznaniu, z podaniem warunków, na jakich kredyt został przedsiębiorstwu przyznany.

Bank może podwyższyć kwotę kredytu podstawowego w wypadkach uzasadnionych poważniejszymi zmianami rozmiarów i struktury produkcji, podjęciem dodatkowych zadań itp. Kredyt podstawowy podlega spłacie w terminach ustalonych w umowie. Podstawowe oprocentowanie wynosi 6% w stosunku rocznym.

Kredyt dodatkowy może być przyznany w każdym czasie na uzasadniony wmiosek przedsiębiorstwa. Przy przyznawaniu kredytu ustala się ścisłe terminy spłaty. Kredyt przejściowy może być przyznany przedsiębiorstwu w wypadkach przejściowych trudności płatniczych, np. na opłacenie wymagalnych zobowiązań, nie znajdujących pokrycia w środkach na bankowym rachunku rozliczeniowym przedsiębiorstwa.

Termin spłaty kredytu przejściowego nie może przekraczać 30 dni. Bank w zasadzie nie udziela kredytu przejściowego przedsiębiorstwom, które naruszają dyscyplinę płatniczą, dopuszczając często do opóźnień w terminowym uregulowaniu swoich zobowiązań.

Niespłacone w terminie sumy kredytów: podstawowego, dodatkowego i przejściowego bank przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego, od którego pobiera wyższe oprocentowanie.