JEDNOSTKI INICJUJĄCE

 
 

Zgodnie z uchwałą VI Zjazdu PZPR przeprowadzane są zmiany w zasadach gospodarowania przedsiębiorstw. Na podstawie decyzji rządowych nowy system wprowadziło już kilkadziesiąt dużych organizacji gospodarczych, określanych mianem jednostek inicjujących zmiany w systemie planowania i zarządzania (w większości są to organizacje przemysłowe).

Jednostki inicjujące, działając na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez Rząd i założeń statutowych , opracowały nowe zasady organizacji i funkcjonowania skupionych w nich przedsiębiorstw.

Wszystkie jednostki inicjujące są bezpośrednio podporządkowane ministerstwom. Przy opracowywaniu nowych zasad organizacji przyjęta została m.in. teza, że struktura organizacyjna zarządzania powinna być oparta na dużych organizmach gospodarczych. Jest to związane przede wszystkim z wymogami nowoczesnej organizacji procesów gospodarczych i potrzebą wiązania badań z produkcją, na co wskazywaliśmy przy omawianiu roli i zadań zjednoczeń i kombinatów.

Ogólnym założeniem dokonywanych zmian jest zwiększenie długofalowej społeczno-ekonomicznej racjonalności rozwoju we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej. Chodzi przede wszystkim o maksymalne wykorzystanie twórczej działalności i inicjatywy ludzkiej oraz twórczej działalności w dziedzinie stosowania innowacji technicznych i techniczno-ekonomicznych Niezwykłego znaczenia nabiera zasada podniesienia efektywności gospodarowania i przyspieszenia postępu technicznego. Odnosi się to przede wszystkim do gospodarki przedsiębiorstw (nowo tworzonych dużych organizacji gospodarczych), gdzie postulat jak najszerzej pojętej (kompleksowej) racjonalności gospodarowania ma zasadnicze znaczenie. Tym poczynaniom sprzyjać powinny nowe rozwiązania wprowadzane w jednostkach inicjujących. Zapewniają one tym jednostkom zwiększenie ich samodzielności i odpowiedzialności w zakresie bieżących decyzji ekonomicznych, przy

Statut - zbiór przepisów dotyczących organizacji, zakresu oraz sposobu działania. Aktywności w dziedzinie innowacji, których przedmiotem są nowe techniczne metody produkcji oraz nowe bądź ulepszone wyroby, nie trzeba rozważać wyłącznie jako czynnika efektywności gospodarowania (źródła wzrostu wydajności pracy, obniżki kosztów własnych produkcji itp.). Są W tym również zawarte elementy celów społecznych. Jest bowiem oczywiste, że pokonywanie przeszkód i trudności na drodze do wprowadzania ulepszeń w procesie gospodarowania, wynajdywanie i wprowadzanie nowych metod i środków technicznych do procesu produkcji, polepszanie wytwarzanych produktów bądź wprowadzanie nowych - wszystko to dla człowieka ma wartość nie tylko ze względu na efekty ekonomiczne, ale również i ze względu na satysfakcję osobistą. zasadzie powiązań z planem centralnym, oraz możliwość uzyskiwania korzyści wynikających z lepszej gospodarności i ponoszenia ekonomicznych konsekwencji złego gospodarowania.