APARAT BANKOWY W PROCESIE ZASILANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚRODKI PIENIĘŻNE

 
 

Aparat bankowo-kredytowy stanowi jedno z ogniw systemu finansowego, przy czym jego rola i funkcje przejawiają się nie tylko w świadczeniu na rzecz jednostek gospodarczych usług: prowadzenie rachunków bankowych, na których lokują one swoje fundusze pieniężne, przeprowadzanie rozliczeń z tytułu dostaw, robót i usług, jak i w zasilaniu jednostek gospodarczych w środki płatnicze w postaci kredytów, lecz także w aktywnym pobudzaniu efektywności działalności gospodarczej.

Aparat bankowy udzielając kredytów obrotowych zmierza w szczególności do stymulowania produkcji wyrobów poszukiwanych i jakościowo dobrych, a także wykonywania usług służących zaspokojeniu potrzeb. Z drugiej strony aparat kredytowy stanowi sprawny instrument sygnalizujący o przejawach niegospodarności. Może ona przejawiać się w wytwarzaniu produktów, na które nie ma zbytu bądź produktów złej jakości, bądź też w po Stymulacja (łac.) - pobudzanie. noszeniu kosztów produkcji zbyt wysokich w stosunku do ceny produktów. W tych wszystkich wypadkach aparat bankowy inge- guje natychmiast, stosując różnego rodzaju środki oddziaływania.

W zakresie gospodarki środkami trwałymi prace analityczno- -kontrolne oraz podejmowane środki oddziaływania zmierzają między innymi do zlwiększenia produktywności (wydajności) trwałego majątku produkcyjnego, poprzez racjonalną gospodarkę remontową i wymianę obiektów zużytych, modernizację aparatu produkcyjnego itp.