APARAT BANKOWY W PROCESIE ZASILANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚRODKI PIENIĘŻNE CZ. II

 
 

W zakresie działalności inwestycyjnej bank wykorzystuje do celów analityczno-kontrolnych wyniki wstępnej analizy zamierzeń inwestycyjnych, przeprowadzanej w związku z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie kredytu. Analiza na tym etapie zmierza do oceny m.in. przygotowania inwestycji do realizacji (posiadanie dokumentacji projektowej, zapewnienie wykonawstwa i dostaw inwestycyjnych, przestrzeganie obowiązujących cykli budowy itp.) oraz celowości i efektywności inwestycji,

W czasie korzystania przez przedsiębiorstwo z kredytów bank przeprowadza kontrolę prawidłowości kredytowania (zużywania środków kredytowych) na podstawie okresowych sprawozdań przedsiębiorstwa, własnych materiałów analitycznych i w drodze inspekcji w przedsiębiorstwie.

We wszystkich wypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w działalności i gospodarce finansowej kontrolowanej jednostki, naruszenia przez nią dyscypliny planu, zasad systemu finansowego itp., bank podejmuje interwencje: w przedsiębiorstwie, a w razie potrzeby - także w jednostce nadrzędnej. Ponadto bank może stosować następujące środki oddziaływania kredytowego:

- podwyższyć oprocentowanie kredytów,

- ograniczyć wysokość kredytów,

- zaprzestać kredytowania.

Ostatni środek bank stosuje w wypadku rażącego naruszenia zasad gospodarności i prawidłowej gospodarki finansowej oraz braku ze strony zainteresowanej jednostki inicjatywy w kierunku doprowadzenia do uzdrowienia zaistniałej sytuacji.

Ponadto bank - w razie stosowania środków oddziaływania kredytowego - ma obowiązek informować jednostki nadrzędne o poważniejszych nieprawidłowościach w gospodarce kontrolowa-

IB Ekonomika i organizacja... nych jednostek, o zastosowaniu w związku z tym środków oddziaływania oraz zwracać się w uzasadnionych przypadkach o podjęcie przez nie kroków zmierzających do poprawy gospodarki w kontrolowanych jednostkach.