RESORTOWA KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
 

Resortowa kontrola działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych ma na celu:

- badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi,

- badanie efektywności działania i realizacji zadań jednostek,

- badanie i ocenę faktycznej realizacji procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności, następnie zaś - przez porównanie ich z zamierzeniami - wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań, ujawnienie nie wykorzystanych rezerw, niegospodarnego działania i marnotrawstwa mienia społecznego, jak również nadużyć,

- ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki, jak również ustalenie osób odpowiedzialnych za powstawanie tych nieprawidłowości,

- wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych nieprawidłowości.

Kontrola powinna być zorganizowana na wszystkich szczeblach zarządzania. System kontroli obejmuje:

- kontrolę wewnętrzną, sprawowaną przez jednostki organizacyjne w ich obrębie,

- kontrolę sprawowaną przez jednostki nadrzędne nad jednostkami podległymi.

W każdej państwowej jednostce organizacyjnej powinien być zorganizowany kompleksowy system kontroli wewnętrznej. W miarę potrzeby kierownik jednostki może powołać wyodrębnione organizacyjnie komórki (stanowiska pracy), których wyłącznym zadaniem jest kontrolowanie innych komórek organizacyjnych.