PODSTAWOWE ZASADY ORAZ TRYB PLANOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 
 

Przy opracowywaniu planu techniczno-ekonomicznego trzeba brać pod uwagę nie tylko obowiązujące zasady działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz obowiązujące przepisy i wytycz- ne o charakterze metodycznym . Punktem wyjścia do prac nad projektem planu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa są:

- założenia do planu 5-letniego, a zwłaszcza dotyczący danego roku jego wycinek,

- dane liczbowe oraz wyniki ich analizy dotyczące działalności w roku przedplanowym i w latach poprzednich (co najmniej za okres dwóch lat) wraz z wynikami rocznej analizy ekonomicznej,

- przekazane przedsiębiorstwu przez jednostkę nadrzędną zadania i wskaźniki .

Dopiero po przygotowaniu materiału i posługując się wytycznymi można przystąpić do opracowania odpowiedniej koncepcji dalszego rozwoju danej jednostki gospodarczej, ustalić zadania na rok następny oraz wytyczyć kierunki i zakres przedsięwzięć. W szczególności w procesie planowania powinno dominować dążenie do:

- nieustannego doskonalenia technologii produkcji i organizacji pracy (zwłaszcza na budowach) przy wykorzystaniu wszelkich możliwości efektywnego wdrażania postępu technicznego celowe jest przy tym jak najpełniejsze wykorzystywanie ruchu racjonalizatorskiego dla poszukiwania i opracowywania innowacji w dziedzinie produkcji

- osiągnięcia przyrostu zdolności produkcyjnych przede wszystkim przez lepsze wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu oraz przez wydłużanie efektywnego czasu pracy maszyn, co w dużej mierze zależy od należytej konserwacji

Przepisy są zawarte w instrukcjach Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do opracowania projektu narodowego planu gospodarczego i zarządzeniach resortowego ministra, a wytyczne w biuletynach opracowywanych przez właściwe departamenty ministerstwa, któremu podlega dana organizacja gospodarcza.