PODSTAWOWE ZASADY ORAZ TRYB PLANOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZ. II

 
 

Niektóre spośród przekazywanych wskaźników mają charakter dyrektywny, np. spis oraz terminy przekazywania ważniejszych zakończonych zadań lub obiektów w generalnym lub częściowym wykonawstwie, osobowy fundusz płac czy bezosobowy fundusz płac inne mają charakter informacyjny, .pomocniczy. Zadania dyrektywne są czynnikami determinującymi plan przedsiębiorstwa, ale nie uwalniają go od samodzielnego ujawniania potrzeb użytkowników i wyboru środków ich zaspokajania. Przeciwnie, w miarę realizacji reform gospodarczych i wdrażania zasad nowego systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa uzyskują większą swobodę w ustalaniu dróg swego postępowania przy realizacji zadań gospodarczych.

Dobrze opracowana koncepcja techniczno-organizacyjnego i ekonomicznego rozwoju oraz operatywnej działalności, uwzględniająca łańcuch zjawisk, które ujawnią się w rezultacie poczynań w dziedzinie technologii i organizacji pracy oraz prawidłowo opracowany program realizacji wynikających z koncepcji przedsięwzięć, to klucz do racjonalnego rozwiązywania wielu zagadnień z dziedziny zatrudnienia, wydajności pracy, obniżki kosztów itp.

"Uwzględnienie wymienionych tu przykładowo czynników w toku opracowywania planu techniczno-ekonomicznego powinno przyczyniać się nie tylko do ujęcia w nim zadań w stopniu optymalnym, zarówno gdy chodzi o wykonanie zadań produkcyjnych, jak i zwiększenie efektywności gospodarowania. Oparcie wprowadzonych do planu wielkości o wszechstronną analizę całokształtu działalności przedsiębiorstwa powinno zapewnić możliwość dotrzymania obowiązujących wielkości i terminów, gdy chodzi o wykonanie zadań rzeczowych i efektów ekonomicznych, W wielu przypadkach starannie opracowany plan działania daje możliwość skrócenia okresów realizacji zadań w stosunku do terminów umownych.

W czasie opracowywania planu celowe jest nawiązanie ścisłej współpracy z kołami zakładowymi Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego NOT w zakresie usprawnień techniczno-organizacyjnych, wdrażania postępowych technologii itp. Ponadto w opracowywanych przez przedsiębiorstwo projektach planu powinny być uwzględnione propozycje załóg robotniczych oraz wnioski z narad wytwórczych. Prace nad planem powinny być zakończone uchwaleniem planu przez konferencję samorządu robotniczego lub radę robotniczą.