ELEMENTY SKŁADOWE PLANU TECHNICZNO-EKONOMICZNEGO

 
 

Plan techniczno-ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego składa się z następujących, podstawowych planów cząsteczkowych (odcinkowych):

- planu produkcji,

- planu zatrudnienia i funduszu płac,

- planu zaopatrzenia w maszyny i środki transportu,

- planu zaopatrzenia materiałowego,

- planu nakładów na inwestycje i remonty,

- planu kosztów,

- planu finansowego.

Konieczne jest zapewnienie ścisłego powiązania i wewnętrznej zgodności poszczególnych odcinków planu. Plan techniczno-ekonomiczny przedsiębiorstwa składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczną planu przedsiębiorstwa opracowują według ustalonych wzorów i szczegółowych wytycznych oraz objaśnień otrzymanych od jednostki zwierzchniej. W części opisowej powinny być charakteryzowane w sposób wymierny główne kierunki działania zmierzającego do pełnej realizacji zadań ustalonych w planie, przy zaangażowaniu jak najmniejszej ilości środków rzeczowych i finansowych. W szczególności część analityczno-opisowa powinna charakteryzować ogólną koncepcję rozwoju danej organizacji oraz założenia dotyczące zwiększenia poziomu produkcji i stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę dotychczas osiąganych wskaźników mechanizacji robót pracochłonnych, dalszy postęp w dziedzinie uprzemysłowienia produkcji bu Wiele zagadnień z zakresu planowania, w tym także planowania w przedsiębiorstwie omówionych zostało w poszczególnych rozdziałach podręcznika, a zwłaszcza w rozdziale 2. Ponadto planowanie na placu budowy omówione zostanie w części czwartej. Tu natomiast poruszone zostaną tylko niektóre ważniejsze tematy oraz w sposób ramowy - metody planowania w przedsiębiorstwie budowlanym. dowlanej, rozwój systemu pracy wielozmianowej, poprawę współczynników eksploatacji sprzętu, maszyn i urządzeń, usprawnienie produkcji i stanowisk pracy, poprawę struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji robotników i zatrudnionego personelu technicznego.

Każdy z podanych wyżej cząstkowych planów opracowuje w przedsiębiorstwie odpowiednia służba - komórka funkcjonalna. Dla przykładu: plan produkcji opracowuje służba techniczno-produkcyjna, plan zaopatrzenia materiałowego - komórka zaopatrzenia, plan remontów - dział głównego mechanika. Nadzór i koordynację nad całością prac związanych z opracowywaniem planu sprawuje komórka planowania.