Planowanie zapasów materiałowych:

 
 

- bieżących - odbywa się w ścisłym powiązaniu z planem zaopatrzenia, planem obrotów materiałowych i planem kosztów (zużycia) oraz harmonogramem dostaw do określenia zapasu bieżącego wykorzystuje się normy zapasów. Planowanie zaopatrzenia materiałowego trzeba prowadzić posługując się zasadami ustalania norm zapasów materiałowych.

- sezonowych - opiera się na harmonogramach dostaw i zużycia tych materiałów,

- zaliczanych do rezerw - następuje na podstawie planowanego ich zużycia i planu utworzenia - zgodnie z decyzją centralną nowych rezerw,

- zapasy nadmierne i zbędne - ujmuje się w planie zapasów na podstawie przewidywanego ich zagospodarowania. .

Planowanie nakładów przyszłych okresów i wartości tymczasowych budynków oraz urządzeń następuje na podstawie poniesionych już wydatków oraz nakładów przewidzianych do poniesienia w okresach przyszłych.

Punktem wyjścia do opracowania zapotrzebowania materiałów jest planowane ich zużycie, powiększone o niezbędny zapas materiałów na koniec okresu, zmniejszone zaś o stan początkowy.

Zużycie materiałów o podstawowym znaczeniu oblicza się indywidualnie dla poszczególnych ich rodzajów (np. dla cementu, materiałów ściennych) w naturalnych jednostkach miary. Z kolei mnożąc planowane zużycie przez ceny jednostkowe otrzymuje się wartość przewidywanego zużycia.