PLANOWANIE NAKŁADÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

 
 

Poprawne opracowanie projektu planu remontów wymaga uprzedniego przygotowania odpowiednich materiałów analitycznych, a przede wszystkim:

- zestawienia rzeczowych potrzeb remontowych, ustalonych na podstawie stanu technicznego obiektów przewidzianych do remontu, z uwzględnieniem normatywów wynikających z przepisów o systemie remontów planowo zapobiegawczych,

- zestawienia potrzeb remontowych oraz mocy produkcyjnej własnego zaplecza obsługi naprawczej z porównania otrzymamy zakres remontów, które trzeba planować do wykonania przez jednostki spoza przedsiębiorstwa, a więc w tzw. systemie zleconym dotyczy to oczywiście w zasadzie remontów kapitalnych.

Wybór racjonalnej formy odnowy środków trwałych (remont, czy wymiana) wymaga posługiwania się odpowiednim materiałem doświadczalnym w zakresie opłacalności poszczególnych rodzajów nakładów na odnowę środków trwałych oraz oceny efektywności (opłacalności) nakładów na remont i wymianę.

Przy opracowywaniu planu remontów niezbędna jest najpełniejsza współpraca zainteresowanych służb w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza komórek produkcji, postępu technicznego, głównego mechanika itp., w celu skoordynowania terminów remontów, przede wszystkim remontów kapitalnych - z planami produkcji.

Planowanie remontów kapitalnych musi być z reguły powiązane z planowaniem procesu wymiany środków trwałych i modernizacji aparatu produkcyjnego, co stanowi już przedmiot działalności inwestycyjnej. Tu ograniczymy się do podania ogólnych zasad i treści planu inwestycyjnego (planowania działalności inwestycyjnej). Treścią rocznego planowania inwestycji jest przede wszystkim:

- dokonanie oceny przewidywanego wykonania zadań ujętych w planie roku przedplanowego,

- ustalenie zakresu rzeczowego inwestycji rozpoczętych i tych spośród nich, które mają być kontynuowane w roku planowym (w zasadzie inwestycje kontynuowane mają pierwszeństwo przy podziale nakładów inwestycyjnych),

- ustalenie rozmiarów nakładów na inwestycje nowo rozpoczynane, '

- dokonanie wyboru nowych zadań inwestycyjnych z punktu widzenia ich efektywności, pilności gospodarczej oraz możliwości realizacji.