PLANOWANIE NAKŁADÓW NA REMONTY I INWESTYCJE CZ. II

 
 

Składową część planu inwestycyjnego stanowią spisy (wykazy) zadań nowo.rozpoczynanych. Sporządza się je dla inwestycji polegających na budownictwie inwestycyjnym. Spisy te zawierają m. in. następujące informacje:

- nazwę i lokalizację zadania inwestycyjnego (miejscowość, powiat, województwo),

- charakterystykę inwestycji: - modernizacja, - rozbudowa, - nowa budowa,

- termin zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych,

- planowane efekty gospodarcze (zdolność produkcyjna, usługowa lub inne efekty) wyrażone w miernikach naturalnych, a w przemyśle również w wartości produkcji rocznej,

- cykl realizacji wyrażony w miesiącach,

- cykl dochodzenia do projektowanych zdolności produkcyjnych po oddaniu inwestycji do eksploatacji (wyrażony również w miesiącach),

- termin (rok i miesiąc) oddania inwestycji do eksploatacji, "

- wartość kosztorysowi inwestycji z wyodrębnieniem wartości robót budowlano-montażowych, zakupów oraz importu,

- wskaźnik efektywności wyrażony okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych,

- nazwę generalnego realizatora inwestycji bądź nazwy 'generalnego wykonawcy, generalnego dostawcy itp. "11

Dla inwestycji nieprzemysłowych zakres informacji zawartych w spisach zadań inwestycyjnych jest nieco mniejszy, gdyż i zakres danych jest węższy. Spisy nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych stanowią materiał analityczny dla jednostek nadrzędnych nad inwestorami bezpośrednimi.