PLANOWANIE KOSZTÓW

 
 

Plan kosztów ujmuje nakłady niezbędne dla wykonania ustalonych w planie zadań produkcyjnych. Powinien on uwzględniać wszelkie możliwości zastosowania najbardziej racjonalnych i efektywnych metod produkcji i warunków działalności przedsiębiorstwa. W planowaniu kosztów powinna się przejawiać najszerzej pojęta zasada oszczędzania, obejmująca oszczędzanie pracy ludzkiej, materiałów, maszyn itp. Możliwości obniżenia kosztów istnieją w zakresie wszystkich elementów kosztów. -

W większości dane planu kosztów wynikają z innych części planu techniczno-ekonomicznego, a w szczególności z planu zatrudnienia i funduszu płac, planu zużycia materiałów, planu remontów itp. Toteż plan kosztów, stanowiący syntetyczne ujęcie zamierzeń planowych zawartych w innych częściach planu gospodarczego, umożliwia konfrontację planowanych w innych częściach planu nakładów, czyli zużycie pracy żywej i środków rzeczowych. Z tego względu opracowanie planu kosztów powinno być poprzedzone analizą i oceną wykonania kosztów w latach poprzednich, co najmniej na okres dwóch ostatnich lat. Pozwala to na ujawnienie i wykorzystanie wszelkich rezerw. Można wskazać kilka dróg osiągania obniżki kosztów własnych przez:

- zmniejszenie. kosztów osobowych w wyniku planowanego wzrostu wydajności pracy i zwiększenie dyscypliny płac, zmniejszenie zużycia materiałowego, między innymi przez należyte przestrzeganie norm zużycia, ogólną poprawę gospodarki materiałowej, obniżenie kosztów zakupu, zmniejszenie kosztów przerzutów materiałowych itp., .

- zmniejszenie kosztów remontów przez troskliwą konserwację i przeglądy maszyn, sprzętu itp. zapobiegającą nadmiernemu zużyciu oraz ograniczenie przestojów,

- obniżenie kosztów robót poprawkowych w wyniku polepszenia jakości robót.

Jednocześnie jednak mogą wystąpić czynniki wpływające na podwyższenie kosztów (w stosunku do okresu poprzedniego), np. w następstwie zmiany technologii wykonawstwa oraz innego układu asortymentów robót oraz wskutek konieczności zapewnienia lepszych warunków bytowych pracownikom, w tym również bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie odchylenia spowodowane tego rodzaju czynnikami wymagają wnikliwej analizy z punktu widzenia ich zasadności.

Niezależnie od planu kosztów przedsiębiorstwa jako całości, stosuje się planowanie w przekroju według odrębnych miejsc powstawania kosztów i produktów. Uzyskuje się przez to instrument, za pomocą którego można wytyczać prawidłowe kierunki działania kierownikom poszczególnych komórek (szczebli zarządzania). Z kolei pozwala to zlokalizować źródła oszczędności i przekroczeń kosztów, co ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia oceny wyników działalności poszczególnych ogniw danego układu produkcyjnego, jak i umiejscowienia odpowiedzialności według osób, które kierują poszczególnymi ogniwami (jednostkami).