PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA GOSPODARCZEGO CZ. II

 
 

Plany wieloletnie są tak sporządzone, iż pozwalają na wewnętrzne zbilansowanie działalności gospodarczej w skali całej gospodarki narodowej i to zarówno od strony rzeczowej (jednostek fizycznych), jak i pokrycia finansowego.

Pięcioletnie plany społeczno-gospodarczego rozwoju kraju są uchwalane przez Sejm. Uchwalenie planu jest końcowym etapem szeregu opracowań planistycznych wykonywanych na różnych szczeblach planowania w administracji gospodarczej w kolejno t po sobie następujących etapach. Są to przykładowo następujące etapy:

- I etap - opracowanie wstępnej koncepcji planu pięcioletnie go, ...

- II etap - opracowanie wytycznych do projektów planów pięcioletnich ministerstw i terenowych organów szczebla wojewódzkiego oraz podległych im jednostek,

- III etap - opracowanie projektów planów pięcioletnich jednostek planujących w obrębie poszczególnych szczebli gospodarki narodowej,

- IV etap - opracowanie projektu pięcioletniego planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,

- V etap - opracowanie planów pięcioletnich jednostek planujących w obrębie poszczególnych szczebli gospodarki narodowej.

Nadanie wiodącego znaczenia planom pięcioletnim nie oznacza zmniejszenia roli rocznych narodowych planów społeczno-gospodarczych (NPSG). Są one rozwinięciem w dostosowaniu do aktualnych warunków wieloletniego planu gospodarczego. NPSG pozwala naczelnemu kierownictwu gospodarczemu kierować bieżąco całością procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej mierze NPSG pełni następujące funkcje:

- konkretyzuje i aktualizuje centralne kompleksowe programy rozwoju zawarte w planie pięcioletnim .

- zapewnia równowagę gospodarczą we wszystkich podstawowych dziedzinach, a więc na rynku krajowym, w handlu zagranicznym, zatrudnieniu, działalności inwestycyjnej, itp., a w razie potrzeby pozwala dostosować procesy gospodarcze do zmieniających się warunków tak, aby możliwe było osiąganie optymalnych efektów ekonomicznych i społecznych.