CENY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA

 
 

Spośród środków zaliczonych do grupy drugiej najważniejszą rolę w systemie zarządzania odgrywają ceny. Spełniają one wielorakie funkcje. Tu ograniczymy się jedynie do fragmentarycznego omówienia przychodowej i kosztownej funkcji cen. W pierwszym przypadku ceny sprzedaży towarów i usług są jednym z czynników określających wielkość przychodów pieniężnych ze sprzedaży, utargu (drugim czynnikiem określającym wielkość tych przychodów są rozmiary produkcji i usług sprzedane w określonym czasie). Z drugiej zaś przychody pieniężne przedsiębiorstw produkcyjnych są jednocześnie wydatkami materialnymi jednostek, które zakupują towary i usługi. Tak więc ceny mają nie tylko poważny wpływ na stopień rentowności przedsiębiorstw, a więc wysokość osiąganego dochodu, lecz stanowią także podstawowe kryterium wyboru: co kupić i ile kupić. Tę funkcję cen określa się też jako parametr w rachunku ekonomicznym, który jest podstawowym narzędziem przy podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych .

Przez ceny odbywa się pomiar nakładów i efektów działalności gospodarczej jedynie ceny, prawidłowo odzwierciedlające społeczne nakłady, pracy ponoszone na wytworzenie poszczególnych wyrobów, umożliwiają prowadzenie poprawnego rachunku ekonomicznego. Polega on, najogólniej formułując, na dokonywaniu obliczeń, które w ostateczności pokażą stopień opłacalności zamierzonego przedsięwzięcia bądź też dadzą optymalne rozwiązanie w istniejących warunkach techniczno-organizacyjnych. Jednakże, chcąc dokonać właściwego wyboru, trzeba rozpatrzyć kilka różnych przedsięwzięć pozwalających osiągnąć ten sam cel, gdyż dopiero wtedy można