INSTRUMENTY SYSTEMU FINANSOWEGO PAŃSTWA

 
 

W gospodarce socjalistycznej poziom cen nie jest wynikiem żywiołowej gry rynkowej, lecz jest świadomie kształtowany przez państwo. Ustalając poziom cen oraz wzajemne relacje między cenami różnych produktów, państwo socjalistyczne kieruje się m.in. celami społecznymi.

Ważną rolę w systemie zarządzania gospodarką narodową odgrywają instrumenty systemu finansowego państwa, jako ogniwa ogólnego systemu zarządzania gospodarczego. Przez system finansowy państwa socjalistycznego rozumie się zespół norm prawnych określających:

- organizację organów państwowych i innych jednostek gromadzących i dokonujących podziału zasobów pieniężnych między poszczególne jednostki,

- zasady działalności finansowej tych organów i jednostek.

W tym celu powołuje się odpowiednie instytucje, które wykonują różne zadania w zakresie gospodarki finansowej, oraz wydaje się akty prawne (ustawy, rozporządzenia itp.), które określają zasady działania tych instytucji.

W skład systemu finansowego państwa jako całości wchodzą systemy: budżetowy, bankowo-kredytowy, finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń państwowych i kas oszczędnościowo-pożyczkowych. Centralne miejsce w systemie finansowym państwa zajmuje budżet państwa, który obejmuje budżet centralny i budżety terenowe. Budżet centralny obejmuje dochody i wydatki naczelnych organów państwowych (ministerstw, urzędów centralnych) i podległych im jednostek budżety terenowe obejmują dochody i wydatki instytucji i organizacji podległych radom narodowym.