CHARAKTERYSTYKA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I RODZAJE INWESTYCJI CZ. II

 
 

Inwestycje rozwojowe w istniejących zakładach obejmują inwestycje o zakresie rzeczowym przekraczającym inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne, a polegające na rozbudowie lub generalnej modernizacji całego zakładu lub poszczególnych jego wydziałów, w tym również w zakresie produkcji pomocniczej i działalności usługowej .

Inwestycje rozwojowe polegające na budowie nowych zakładów obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budownictwie inwestycyjnym związane z tworzeniem nowych, nie istniejących dotychczas ośrodków produkcji lub usług. A więc do inwestycji tej grupy zalicza się budowę nowych przedsiębiorstw (jedno- i wielozakładowych), kombinatów oraz budowę nowych zakładów w ramach przedsiębiorstw wielozakładowych, budowę filii i oddziałów poza granicami dotychczasowej lokalizacji istniejącego zakładu macierzystego a także budowę nowych wydziałów produkcji podstawowej w zakresie nowych rodzajów wyrobów dotychczas nie wytwarzanych w danym zakładzie.

Do inwestycji pozostałych zalicza się zadania inwestycyjne nie mające bezpośredniego charakteru produkcyjnego i nie wchodzące w skład produkcyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Tego rodzaju inwestycje są podejmowane w granicach zgromadzonych przez organizacje gospodarcze funduszów, a przede wszystkim z zakładowych funduszów: socjalnego i mieszkaniowego.

M.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych do inwestycji rozwojowych o charakterze rozbudowy i generalnej modernizacji (R) zalicza się również zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, nie wymagających robót budowlano-montażowych, np. zakupy maszyn i zmechanizowanego sprzętu budowlanego, służące zwiększeniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw.

Spośród inwestycji rozwojowych („R” i „N”) wydziela się inwestycje szczególnie ważne dla gospodarki narodowej. Do inwestycji tych mogą być zaliczane m.in. nowe kopalnie węgla, miedzi itp., nowe elektrownie dużych mocy, największe inwestycje z zakresu hutnictwa żelaza i metali kolorowych, największe cementownie. Poza wymienionymi grupami inwestycji państwowych organizacji gospodarczych wydziela się w planie:

- inwestycje jednostek i zakładów budżetowych,

- inwestycje spółdzielczości,

- inwestycje organizacji społecznych, politycznych i zawodowych.

Decyzje o podjęciu inwestycji odtworzeniowo-modernizacyj- nej podejmuje dyrektor przedsiębiorstwa. O inwestycjach rozwojowych decyduje rząd, jeśli chodzi o przedsięwzięcia o podstawowym znaczeniu i dyrektorzy zjednoczeń w przypadku pozostałych inwestycji.