Proces inwestycyjny dzieli się na pięć etapów

 
 

I etap obejmuje prace studialne, na które składają się m.in. bilansowanie istniejących zdolności produkcyjnych (z uwzględnieniem możliwości ich zwiększenia) oraz określenie potrzeb inwestycyjnych,-czyli opracowanie wniosków o konieczności podjęcia nowych inwestycji. Wszystkie te czynności należą do obowiązków zjednoczenia, które w wypadku, gdy zakres inwestycji przekracza granicę jego kompetencji, przedstawia odpowiednio opracowane wnioski organom zwierzchnim: ministrowi i rządowi.

II etap cechują przede wszystkim studia przedprojektowe. Określa się tu w ogólnych zarysach co, kto, gdzie i kiedy będzie realizował. Są to więc zadania, które należą do zjednoczenia i inwestorów bezpośrednich.

III etap to opracowanie i zatwierdzenie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji. Założenia te stanowią, jak już wyjaśniono, podstawowy dokument w działalności inwestycyjnej. Określają one wszystkie niezbędne dla podjęcia decyzji inwestycyjnej parametry techniczno-ekonomiczne oraz koszt i okres realizacji inwestycji (cykl).

IV etap charakteryzuje się zwiększeniem kręgu uczestników procesu inwestycyjnego oraz rozszerzeniem problematyki i czynności związanych z jego przygotowaniem. W szczególności na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych rozpoczyna się tryb planowania inwestycyjnego, czyli proces postępowania o włączenie inwestycji do narodowego planu gospodarczego. Równolegle postępują czynności związane z zawarciem porozumień z przyszłymi realizatorami, a przede wszystkim z biurem projektów - o opracowanie projektu technicznego, z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych i montażowych, z dostawcami maszyn i urządzeń itp. Występujące w tym etapie czynności mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji. Od należytego bowiem przygotowania inwestycji do realizacji, w czym ważną rolę' odgrywa właściwe skoordynowanie poczynań wszystkich uczestników, zależy sprawny przebieg realizacji inwestycji.

V etap obejmuje faktyczną realizację inwestycji, czyli proces fizycznego postępu robót, dostaw itp. W tym etapie następuje też technologiczny rozruch poszczególnych obiektów oraz ich odbiór i włączenie do eksploatacji .

Długość okresu realizacji inwestycji zależy od wielu czynników. Wśród nich, obok wielkości i stopnia skomplikowania danej budowy, ważne znaczenie mają takie czynniki, jak terminowe dostarczanie jakościowo dobrej dokumentacji, należycie skoordynowana z postępem robót budowlanych dostawa maszyn i urządzeń inwestycyjnych, a przede wszystkim sprawna organizacja i dobra technologia produkcji budowlanej. Toteż niezmiernie ważna rola przypada budownictwu, któremu poświęcony jest następny rozdział.