POJĘCIE BUDOWNICTWA I JEGO ROLA

 
 

Słowem „budownictwo” określamy kilka znaczeń. Jako budownictwo określa się jeden z działów gospodarki narodowej, należący do sfery produkcji materialnej głównym celem produkcji zaliczanej do tego działu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wytwarzania obiektów budowlanych (składników majątku narodowego).

Z czynności przekazania (przyjęcia) zadania inwestycyjnego do eksploatacji sporządza się protokół. Rozliczenie z realizowanego zadania inwestycyjnego wraz z protokołem powinno zawierać porównanie m.in. faktycznie poniesionych kosztów, cyklu realizacji i osiągniętego efektu gospodarczego z zaplanowanym w założeniach techniczno-ekonomicznych.

Przez techniczną definicję budownictwa rozumie się umiejętność wznoszenia budowli oraz pracę z tym związaną. Przez budownictwo rozumie się także jednostki wykonawstwa inwestycyjnego, a prawdę powszechnie jest ono używane dla określenia jednostek wykonujących roboty budowlano-montażowe, czyli przedsiębiorstw budowlano-montażowych .

Należy wreszcie wspomnieć, że słowo: budownictwo używane jest także dla określenia ogólnego zasobu budowli: w kraju, województwie, mieście itp, W tym znaczeniu użyte słowo budownictwo wskazuje na społeczną funkcję jaką zasób budowli spełnia w procesie przystosowywania przyrody do potrzeb człowieka.

Rola budownictwa uzewnętrznia się przede wszystkim w tym, że podstawowym zadaniem budownictwa jest zapewnienie realizacji decyzji inwestycyjnych dotyczących wytworzenia nowych bądź powiększenia obiektów budowlanych. Toteż budownictwo odgrywa zasadniczą rolę w procesie inwestycyjnym w jakiejś mierze można mówić o usługowej roli budownictwa w stosunku do decyzji planu inwestycyjnego. Znaczenie budownictwa podkreśla fakt, iż żadna dziedzina gospodarki narodowej nie może się rozwijać bez działalności inwestycyjnej, w której poważną część, a nierzadko przeważającą, stanowią nakłady o charakterze produkcji budownictwa.