OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKCII BUDOWNICTWA

 
 

Produkcja budownictwa obejmuje:

- 1) roboty geologiczne połowę i dokumentacyjne: geologiczno-poszukiwawcze, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie,

Przez budowlę rozumie się trwale połączony z gruntem przedmiot (rzecz), wytworzony przy użyciu pracy ludzkiej, narzędzi, maszyn oraz materiałów z zastosowaniem odpowiednich umiejętności technicznych. Budowlami są zatem wszelkiego rodzaju budynki, obiekty inżynierskie, mosty, drogi itp.

Prawidłowa definicja budownictwa ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej. Mianowicie pozwala to na właściwą klasyfikację, które rodzaje działalności produkcyjnej są zaliczane do odpowiedniego działu związane z projektowaniem lub wykonywaniem robót budowlano-montażowych

- 2) prace połowę i dokumentacyjne w zakresie geodezji i kartografii, związane z projektowaniem lub wykonywaniem robót budowlano-montażowych

- 3) prace projektowe budowlane i techniczne dla budownictwa inwestycyjnego oraz remontów budynków i budowli, prace pro- jektowo-urbanistyczne, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

- 4) produkcję budowlaną, obejmującą roboty polegające na:

- a) wznoszeniu, rozbudowie, przebudowie, odbudowie, remontach kapitalnych i bieżących, konserwacji i rozbiórce budynków i budowli,

- b) montażu maszyn i urządzeń trwale umiejscowionych oraz ich demontażu wr związku z naprawą, przemieszczeniem lub likwidacją

- 5) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą własną lub bez obsługi.

Przeważającą część produkcji budownictwa stanowią roboty budowlano-montażowe, czyli produkcja budowlana, przy czym dominującą część stanowi wznoszenie budowli . Wchodzą one do użytku jako nowe składniki (obiekty) majątku trwałego, stanowiące efekt działalności inwestycyjnej. Jej treścią jest właśnie, jak o tym była mowa w poprzednim rozdziale niniejszej pracy, tworzenie i powiększanie majątku trwałego, stanowiącego główny czynnik ekonomiczno-gospodarczego rozwoju gospodarki narodowej.