OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKCII BUDOWNICTWA CZ. II

 
 

Znaczenia produkcji budowlanej nie pomniejsza fakt korzystnych, aczkolwiek zbyt wolno postępujących, zmian w strukturze nakładów inwestycyjnych (chodzi oczywiście o inwestycje produkcyjne). Mianowicie wzrasta w nich udział nakładów na ma- gospodarki narodowej w opracowaniach statystycznych, podlegają orzecznictwu władz budowlanych oraz wymagają odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności w zakresie sztuki budowlanej.

Dla pełnego obrazu należy zaznaczyć, że w strukturze produkcji budowlanej poważne miejsce zajmują roboty związane z wszelkiego rodzaju naprawami istniejących obiektów majątku trwałego, ich przebudową i modernizacją, a także roboty związane z adaptacją różnego rodzaju budynków do innych celów, innego przeznaczenia. szyny i urządzenia, a więc obiekty bezpośrednio produkcyjne (tab. 4-1). W związku z tym z jednej strony coraz większego znaczenia nabierać będzie problem zapewnienia jakościowo dobrego i terminowego zaopatrzenia w dobra inwestycyjne oraz należytego koordynowania dostaw potrzebnych maszyn i urządzeń inwestycyjnych z postępem robót budowlanych, z drugiej zaś będzie się zmieniać struktura produkcji budowlanej. Mianowicie wzrastać w niej będzie udział robót montażowych i to coraz bardziej skomplikowanych, wymagających odpowiednio przygotowanego - zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjno-kadrowym - aparatu wykonawczego. Na tym tle coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie racjonalnego rozwoju specjalizacji i kooperacji w dziedzinie produkcji budowlanej (tab. 4-1).