JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD BUDOWNICTWA

 
 

Rocznik Statystyczny Inwestycji i Środków Trwałych 1967, s. 46-47: 1973, s. 52. przedsiębiorstw). Mianowicie według obowiązującej klasyfikacji gospodarki narodowej w skład działu „budownictwo” wchodzą:

- 1) jednostki geologiczno-poszukiwawcze i geofizyczne, jednostki hydrogeologiczne oraz jednostki geologiczno-inżynieryjne (mające za zadanie badania mechaniki gruntów dla celów budowlanych)

- 2) jednostki geodezyjne, wykonujące prace miernicze i dokumentacyjne w zakresie obsługi geodezyjnej budownictwa, eksploatacji budynków i budowli oraz pomiarów osnów podstawowych w terenie, oraz jednostki kartograficzne opracowujące mapy topograficzne i wieloskalowe

- 3) jednostki projektowania budowlanego, jednostki projektowania technologicznego budownictwa i jednostki projektowania urbanistycznego, które wykonują prace we właściwym dla nich zakresie, łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego

- 4) jednostki wykonujące roboty budowlane i montażowe, a więc:

- a) jednostki budownictwa ogólnego, które obejmują: wykonawstwo robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych budownictwa ogólnego, wykonawstwo robót ogólnobudowlanych remontowych budownictwa ogólnego, wykonawstwo robót instalacyjnych budownictwa ogólnego (w zakresie instalacji sanitarnych, ogrzewniczych, gazowych, klimatyzacyjnych, odgromowych i urządzeń dźwigowych w obiektach budownictwa ogólnego) oraz wykonawstwo robót instalacyjnych elektrycznych budownictwa ogólnego,

- b) jednostki budownictwa produkcyjno-usługowego, obejmującego wykonawstwo robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych budownictwa produkcyjno-usługowego, wykonawstwo robót ogólnobudowlanych remontowych budownictwa produkcyjno-usługowego, wykonawstwo robót instalacyjnych budownictwa produkcyjno-usługowego, wykonawstwo robót instalacyjnych elektrycznych budownictwa produkcyjno-usługowego, wykonawstwo montażu konstrukcji stalowych, wykonawstwo montażu maszyn i urządzeń, wykonawstwo pozostałych robót budownictwa produkcyjno-usługowego,

- c) jednostki budownictwa specjalistycznego, w którego skład wchodzą: wykonawstwo robót górniczo-dołowych, wykonawstwo robót sieciowych energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonawstwo robót wodno-inżynieryjnych, wykonawstwo robót melioracyjnych rolnych i leśnych, wykonawstwo robót budownictwa specjalistycznego osobno w powyższej klasyfikacji nie wymienionych

- 5) jednostki pomocnicze budownictwa, do których zalicza się jednostki obsługi sprzętowej i transportowej budownictwa (zadaniem ich jest wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą lub bez obsługi, składowanie i konserwacja maszyn budowlanych, wynajmowanie środków transportowych oraz transport technologiczny i zaopatrzeniowy w budownictwie, jeśli transportem tym nie zajmują się odrębne przedsiębiorstwa), jednostki usługowe związane z wykonawstwem robót budowlano-montażowych (zadaniem ich jest koordynowanie robót, kompletowanie dostaw krajowych i zagranicznych), zarządy inwestycji przy zjednoczeniach budownictwa (dokonujące obliczeń potrzebnych przy sporządzaniu projektów, oraz wykonujące prace wydawnicze w zakresie dokumentacji projektowej).