FUNKCJE I ZADANIA ZJEDNOCZEŃ BUDOWNICTWA

 
 

Jak powiedzieliśmy, funkcje zjednoczeń budownictwa wyrażają się:

- 1) w zapewnieniu efektywnego rozwoju branży zarówno w układzie terenowym (zjednoczenia terenowe), jak i w układzie danej specjalności (układ specjalistyczny)

- 2) w działalności koordynacyjnej w zakresie optymalnej sieci przedsiębiorstw i prawidłowych proporcji ich rozwoju oraz zasad współdziałania zgrupowanych w zjednoczeniu jednostek produkcji podstawowej, pomocniczej i usług.

Wynikające z tak przyjętej funkcji zjednoczeń zadania realizują one in.in. przez organizowanie i prowadzenie odpowiednich prac badawczych, mogących stanowić podstawę planowania perspektywicznego i wieloletniego w zakresie racjonalego podziału pracy (specjalizacja produkcji) oraz rozmieszczenia zasobów produkcyjnych (zwłaszcza materialnych przez prowadzenie efektywnej polityki inwestycyjnej) i ustalenia kierunków wdrażania wszelkich form postępu technicznego i organizacyjno-ekonomicznego.

Zjednoczenie reprezentuje zgrupowane w nim przedsiębiorstwa w stosunku do władz centralnych i terenowych (regionalnych). swoim działaniu kieruje się kryteriami wyboru ekonomicznego i posługuje się - podobnie jak i przedsiębiorstwa - takim narzędziem wyboru jak rachunek ekonomiczny.