NACZELNY DYREKTOR ZJEDNOCZENIA

 
 

Na czele zjednoczenia stoi naczelny dyrektor, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy 2-4 zastępców i głównego księgowego. Naczelnego dyrektora zjednoczenia powołuje minister sprawujący nadzór nad zjednoczeniem. Naczelny dyrektor zjednoczenia podlega bezpośrednio ministrowi. Przedmiotem porozumienia może być:

- sporządzanie bilansów zapotrzebowania na roboty i moc produkcyj ną określonej branży w skali całego kraju lub przedsiębiorstw działających na danym terenie, _

- ustalanie i rozdzielanie pomiędzy zjednoczenia podstawowej tematyki prac naukowo-badawczych oraz wzajemna wymiana wyników tych prac, a w związku z tym organizowanie wspólnej informacji techniczno-ekonomicznej,

- budowa wspólnych rejonowych baz sprzętu, transportu, bocznic kolejowych itp., przeznaczonych do obsługi przedsiębiorstw pracujących w danym rejonie, a zgrupowanych w różnych zjednoczeniach.

Zastępców naczelnego dyrektora zjednoczenia oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje minister na wniosek naczelnego dyrektora zjednoczenia. Naczelny dyrektor zjednoczenia powołuje i odwołuje z upoważnienia ministra - po zasięgnięciu opinii prezydium rady robotniczej przedsiębiorstwa - dyrektora przedsiębiorstwa. Natomiast zastępców dyrektora i głównego księgowego powołuje na wniosek lub w porozumieniu z dyrektorem przedsiębiorstwa.

Organizację i szczegółowy zakres działania zjednoczeń określają statuty nadane im przez właściwych ministrów. Zjednoczenia działają według zasad rozrachunku gospodarczego oraz podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i nabywają osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru.