Rejonizacja przedsiębiorstw budowlanych

 
 

Wszystko to powinno sprzyjać lepszemu wykorzystaniu zasobów produkcyjnych, a zwłaszcza maszyn i urządzeń, oraz poprawie jakości wykonywanych robót. To z kolei powinno przynieść skrócenie cyklu budowy oraz obniżkę kosztów produkcji.

Rejonizacja przedsiębiorstw budowlanych polega na określeniu terytorialnego zasięgu ich działania. Celem rejonizacji jest przede wszystkim skoncentrowanie ich produkcji w określonym rejonie. PozwTala to:

- lepiej wykorzystać posiadane środki produkcji oraz lepiej przystosować się do warunków’, w których odbywa się proces produkcyjny

- zmniejszyć odległości, jeśli chodzi o przemieszczanie środków produkcji, a zwłaszcza maszyn budowlanych i różnego rodzaju sprzętu, oraz siły roboczej ma to istotne znaczenie właśnie w przedsiębiorstwach budowlanych

- zmniejszyć odległości poszczególnych ogniw produkcyjnych przedsiębiorstwa od jego zarządu, co nie pozostaje bez wpływu na sprawmość organizacyjną i wyniki pracy układu jako całości, .

W zależności od obszaru działania rozróżnia się przedsiębiorstwa budowlane o charakterze:

- polowym, prowadzące roboty tylko na pewnym zwartym terenie (np. dużym osiedlu mieszkaniowym) lub tworzone specjalnie dla budowy kompleksu zakładów przemysłowych (np. huty),

- miejskim, wykonujące roboty na terenie szeregu placów budowy, znajdujących się w jednym mieście lub na terenie części wielkiego miasta,

- terenowym, działającym na obszarze większym niż jedna miejscowość (np. województwa lub większej części kraju).

Wszystko to sprawia, że w przedsiębiorstwach budowlanych znajduje dość szerokie zastosowanie wewnętrzny rozrachunek gospodarczy. Większość budów objętych jest oddzielną rachunkowością i sama rozlicza się z osiągniętych wyników. Dokonuje samodzielnie rozliczeń finansowych z kontrahentami, choć nie zawiera samodzielnie umów, nie zaciąga kredytów bankowych itp. Te wszystkie czynności wykonuje zarząd przedsiębiorstwa budowlanego, będącego jednostką na pełnym rozrachunku gospodarczym i wykazujący zbiorczo wyniki działalności podległych mu budów.

Kooperacja przedsiębiorstw budowlanych polega na ich współdziałaniu w wykonywaniu określonych obiektów (robót) w zależności od specjalizacji. Roboty na placu budowy prowadzone są bowiem przez wiele przedsiębiorstw7. Dlatego też konieczne jest utworzenie jednolitego kierownictwa i prawidłowej koordynacji robót na budowie. Z reguły całość robót na jednej budowie zlecana jest jednemu przedsiębiorstwu, wykonującemu samodzielnie znaczną ich część - generalnemu wykonawcy. Wykonawca ten z kolei zleca odpowiednie części tych robót innym przedsiębiorstwom - podwykonawcom.