Generalny wykonawca

 
 

Przedsiębiorstwo będące generalnym wykonawcą przygotowuje urządzenie placu budowy i wyposażenie nie tylko dla swoich potrzeb, ale również dla obsługi podwykonawców usługi te wykonywane są odpłatnie. Generalny wykonawca ponosi pewną odpowiedzialność wobec zamawiającego za jakość i terminowość realizacji robót. Musi więc być wyposażony w odpowiednie środki działania o charakterze prawnym i ekonomicznym, pozwalające na egzekwowanie takiej samej odpowiedzialności od podwykonawców. Z tytułu pełnienia tych funkcji generalny wykonawca otrzymuje określone wynagrodzenie, które potrącane jest z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Generalny wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od momentu jego przejęcia od zamawiającego do czasu oddania obiektów i robót wykonanych na tym terenie w szczególności jest on obowiązany do ogólnej ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, ogólnego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ustalenia i utrzymania ogólnego porządku oraz zorganizowania i koordynacji usług. Ponadto generalny wykonawca jest obowiązany:

- uzyskać wyznaczenie lub wyznaczyć główne osie budowy, osie poszczególnych obiektów, osie urządzeń technologicznych, osie komunikacyjne, a w miastach linie zabudowania i poziomu chodnika, jak również stałe punkty niwelacyjne,

- wytyczyć poszczególne obiekty zgodnie z projektem,

- wytyczyć stanowiska montowanych urządzeń,

- chronić znajdujące się na terenie budowy i nie podlega jące likwidacji zadrzewienia oraz inne elementy zagospodarowania terenu za czynności te generalny wykonawca pobiera w zasadzie dodatkowe wynagrodzenie.

Przy wykonywaniu robót w czynnych obiektach inwestor jest obowiązany zapewnić urządzenia ochronne i zabezpieczające w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochronę mienia wykonawcy i ochronę przeciwpożarową. Jeżeli urządzenia ochronne i zabezpieczające wymagają wykonania robót budowlanych, wykonawca jest obowiązany na zlecenie zamawiającego do ich odpłatnego wykonania.