GENERALNY REALIZATOR INWESTYCJI

 
 

W celu dalszego usprawnienia działalności inwestycyjnej wprowadzono do praktyki inwestycyjnej instytucję generalnego realizatora inwestycji (GRI). Jest to związane z coraz szerzej stosowaną zasadą zamawiania gotowych inwestycji {zadań inwestycyjnych). Zasada ta polega na tym, że inwestor zleca całość zadań i obowiązków związanych z realizacją inwestycji jednemu kontrahentowi.

Przy takim rozwiązaniu rola inwestora sprowadza się w zasadzie do czynności, które może on należycie wykonać. Wchodzą więc tu: decyzje, gdzie i kiedy inwestować, zapewnienie środków na realizację inwestycji, kontrola przebiegu realizacji, przeprowadzenie odbioru i zapłata wynagrodzenia należnego GRI oraz rozliczenie inwestycji.

Głównym celem wprowadzenia instytucji GRI jest lepsza koordynacja czynności wszystkich uczestników danego procesu inwestycyjnego. Instytucja GRI daje możliwość integracji przedmiotu umowy (inwestycji) oraz zespolenia kierownictwa i czynności w zasięgu działania i odpowiedzialności wyspecjalizowanej jednostki. Pozwala także na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za uzyskanie rezultatu ustalonego w- zatwierdzonych założeniach techniczno-ekonomicznych.

Jako GRI może występować generalny wykonawca robót, generalny dostawca maszyn i urządzeń, kierujące biuro projektów lub jednostka pełniąca tylko funkcję organizatora i koordynatora procesu inwestycyjnego.

GRI jest jednostką gospodarki uspołecznionej, działającą na zasadach rozrachunku gospodarczego, która na podstawde umowy o realizację inwestycji zobowiązuje się za odpowiednim wyna grodzeniem oddać inwestorowi lub działającemu w jego imieniu użytkowmikowi tę inwestycję, odpowiadającą założeniom techniczno-ekonomicznym w ramach uzgodnionego umowmie z inwestorem jej kosztu i terminu realizacji. .

GRI tworzy fundusz ryzyka w wysokości określonego odsetka od wartości sprzedanej produkcji. Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji GRI stwierdzane jest wpisem do centralnego rejestru GRI, który prowadzi Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Do ministra tego należy też nadzór nad rozwojem systemu generalnego realizatora inwestycji i koordynacja działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem tego systemu.

System GRI stosowany jest główmie do inwestycji wielkich i skomplikowanych, mających duże znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej. Jednakże w miarę zdobywania doświadczenia, przy wykorzystaniu także doświadczeń innych krajów socjalistycznych oraz wyników prowadzonych w tej dziedzinie prac naukowo-badawczych, zakres stosowania GRI będzie się rozszerzał i obejmie również inne rodzaje budownictwa.

UMOWY O REALIZACJĘ INWESTYCJI I WYKONANIE REMONTÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Poważny wpływ na prawidłowy przebieg produkcji budowlanej w zakresie inwestycji ma należyta współpraca wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Instrumentem integrującym, a zarazem dyscyplinującym, uczestników tego procesu jest system umów gospodarczych, zawieranych pomiędzy inwestorem a biurem projektów, wykonawcą (wykonawcami) robót budowlano-montażowych, dostawcami maszyn i urządzeń inwestycyjnych, wykonawcami różnych usług itp.

Ogólne warunki umów o realizację inwestycji budowlanych oraz o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych ustala zarządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych .

Przez umowę o realizację inwestycji budowlanych wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, a zamawiający zobowiązuje się do dokonania określonych przez właściwe przepisy lub umowę czynności związanych z przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności do dostarczenia dokumentacji projektowej, odebrania przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia .

Przepisy wymienionego zarządzenia nie dotyczą inwestycji wykonywanych w ramach eksportu budownictwa, inwestycji z zakresu elektryfikacji rolnictwa, inwestycji z zakresu górnictwa podziemnego oraz robót (prac) geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych.

Umową zawiera się w formie dokumentu, którego wzór stanowi załącznik do cytowanego zarządzenia, podpisanego przez obie strony. Umowa, w której wynagrodzenie wykonawcy nie przekracza 100 tys. złotych, może być zawarta przez potwierdzenie zamówienia. Strony mogą w umowach ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmiennie niż to zostało przewidziane w ogólnych warunkach umów, chyba że z nich wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są bezwzględnie obowiązujące dla stron dotyczy to w szczególności obowiązku zawarcia umowy, skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz wynagrodzenia i rozliczeń. '