ZAWARCIE UMOWY

 
 

Jednostki gospodarki uspołecznionej biorące udział w działalności inwestycyjnej są obowiązane do współdziałania w interesie gospodarki narodowej na zasadach określonych w art. 386 kodeksu cywilnego zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, jak i przy jej zawarciu i wykonywaniu oraz w okresie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych.

Zawarcie umowy może być poprzedzone zawarciem przez strony umowy przedwstępnej, która stanowi dla wykonawcy podstawę do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem realizacji inwestycji. Częścią składową umowy przedwstępnej jest harmonogram określający zakres i terminy wykonania tych czynności.

Postanowienia umowy dotyczące rozruchu powinny określać w szczególności:

- 1) termin, w którym rozruch powinien być przeprowadzony,

- 2) zakres uprawnień i obowiązków stron w toku prowadzenia rozruchu, .

- 3) parametry, jakie mają być osiągnięte w wyniku rozruchu,

- 4) preliminarz kosztów rozruchu.

Inwestor (użytkownik) powinien na żądanie przeprowadzającego rozruch przekazać mu nieodpłatnie surowce i materiały niezbędne do przeprowadzenia prób rozruchowych pod obciążeniem oraz pokryć koszty zużycia energii w czasie rozruchu. Wyroby produkowane w czasie rozruchu są przekazywane nieodpłatnie inwestorowi (użytkownikowi). Ustalenie wr umowie czynności odbioru mają na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu należytego jego wykonania . Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub taka jego część określona w umowie, która może być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.