Data gotowości do odbioru określonego w umowie przedmiotu

 
 

W budownictwie mieszkaniowym przedmiotem odbioru może być pojedynczy obiekt, a w odniesieniu do wielosegmentowych budynków ich część (segment) wraz z urządzeniami terenowymi, drogami i chodnikami w rejonie budowy. Budynki mieszkalne od-

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego lub użytkownika wyposażony w pełnomocnictwo zamawiającego odbierający może korzystać z opinii rzeczoznawców. biera się kompleksowo, łącznie z elewacjami i terenami przy- obiektowymi.

Najpóźniej w dzień zakończenia czynności odbioru wykonawca jest obowiązany doręczyć inwestorowi (użytkownikowi) instrukcję użytkowania i konserwacji budynku mieszkalnego oraz kartę gwarancyjną dla użytkownika, określającą zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku.

Datę gotowości do odbioru określonego w umowie przedmiotu ustala wykonawca, zawiadamiając o tym zamawiającego co najmniej na 14 dni przed tą datą. Zamawiający (użytkownik) jest obowiązany zawiadomić wykonawcę o dniu rozpoczęcia odbioru i zakończyć czynności odbioru najpóźniej w siódmym dniu roboczym, jeżeli chodzi o obiekty budownictwa ogólnego, a w dziesiątym dniu roboczym, jeżeli chodzi o pozostałe obiekty, licząc od daty gotowości do odbioru. Generalny wykonawca jest obowiązany zawiadomić podwykonawców, przy pomocy których wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

Jeżeli odbiór został zakończony przez zamawiającego w terminie, za datę wykonania przez wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy uważa się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a także wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz określać terminy ich usunięcia .