WYKONAWCA I PROTOKÓŁ ODBIORU

 
 

Jeżeli zamawiający nie dokona odbioru we właściwym terminie, wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym zamawiającego .

Wykonawca jest odpowiedzialny wrobec zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. Jeżeli wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku dokonywania odbioru, nie dadzą się usunąć, zamawiający może przyjąć przedmiot umowy, obniżając odpowiednio wynagrodzenie, gdy

Protokół odbioru jest równocześnie protokołem przekazania inwestycji do użytku (eksploatacji) i powinien być podpisany i doręczony stronom w dniu zakończenia czynności odbioru. Zamawiający, który dopuści się zwłoki w dokonaniu odbioru, jest obowiązany zwrócić wykonawcy koszty oraz zapłacić karę umowną. wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy albo - gdy wady uniemożliwiają użytkowanie tego przedmiotu, odstąpić od umowy, albo też - zachowując prawo do kar umownych za zwłokę - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Jeżeli wady przedmiotu umowy dadzą się usunąć, zamawiający może odmówić przyjęcia tego przedmiotu do czasu usunięcia wad albo przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad, albo też przyjąć przedmiot umowy z wadami, obniżając odpowiednio wynagrodzenie.

Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w terminie wyznaczonym.