Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają:

 
 

- w stosunku do obiektów budowlanych z wyjątkiem budynków mieszkalnych - po upływie 3 lat,

- w stosunku do budynków mieszkalnych - po upływie okresów' przewidzianych w karcie gwarancyjnej,

- w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, których normatywny okres zużycia trwTa krócej niż 3 lata - po upływie połowy tego okresu,

- w stosunku do maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, do urządzeń terenowych zieleni użytku publicznego oraz do zagospodarowania pomelioracyjnego użytków zielonych - zasadniczo po upływie 1 roku.

- Wykonawca jest obowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru,

- 2) za zwdokę w usunięciu wad ,

- 3) za zgłoszenie do odbioru zadania, obiektu lub robót i jeżeli w związku z tym odbiór nie zostanie dokonany - 20 tys. złotych niezależnie od zwrotu kosztów związanych z odbiorem.

- Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy karę umowną:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu projektu technicznego lub jego>

Wysokość kar umownych ad 1) i 2) wynosi 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. części oraz w usunięciu wad tego projektu - w wysokości 0,01% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

- 2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowania przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy lub za wykonanie obiektów lub robót, które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- 3) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy materiałów, maszyn itp. - w wysokości 0,01% wynagrodzenia za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki,

- 4) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 20 tys. złotych za każde rozpoczęcie 10 dni zwłoki. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50%.